Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Καρακόλης » Εργογραφία

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

 

1. Βιβλία

 

1.1. Η θεολογική σημασία των θαυμάτων στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Θεσσαλονίκη: Πουρ­να­ράς, 1997, σσ. 620.

1.2. Die Eschatologie des Barnabasbriefes, Thessaloniki: Pournaras, 1997, σσ. 101 (= Γρηγόριος ο Παλα­μάς 80/770 [1997], 803–867).

1.3. Αμαρτία – Bάπτισμα – Xάρις (Pωμ. 6,1–14). Συμβολή στην παύλεια σωτηριο­λογία, Bιβλική Bιβλιοθήκη 25, Θεσσα­λο­νί­κη: Πουρναράς, 2002, σσ. 436.

1.4. Θέματα ερμη­νείας και θε­ολογίας της Kαινής Διαθήκης, Bιβλική Bιβλιοθήκη 24, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 2002, σσ. 409.

1.5. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις: Απαντήσεις σε απορίες από την Kαινή Διαθήκη, Αθήνα: Α­πο­στολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλά­δος, 22005, σσ. 175.

 

2. Άρθρα

 

 2.1. «“Σάρξ” και “πνεῦμα” στην προς Γαλάτας επιστολή και στον Γνωστικισμό», Ει­ση­γή­σεις Η΄ Συνάξεως Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων: Η προς Γαλάτας επιστολή του αποστόλου Παύ­λου: Προβλήματα μεταφραστικά, φιλολογικά, ιστορικά, ερμηνευτικά, θεολογικά, Θεσ­σα­λο­νίκη: Πουρναράς, 1997, 155–174 (= Θέματα ερμηνείας και θεολογίας, 305–327).

2.2. «“Συνερχόμενοι ἐπὶ τὸ αὐτό…” (Βαρν. 4,10β): Εποικοδομητική ή ευχαριστιακή η σύ­να­ξη των πιστών στην Επιστολή Βαρνάβα;», ΔΒΜ 16 (1997), 5–26 (= Θέματα ερμηνείας και θεο­λο­γίας, 365–394).

2.3. «Περί το χειρόγραφο 7Q5 του Qumran», Γρηγόριος ο Παλαμάς 769 (1997), 619–638 (= Θέ­ματα ερμηνείας και θεολογίας, 105–129).

2.4. «“Εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ” (Ιω. 5,14α): Συνάντηση και απο­κά­λυ­ψη», ΕΕΘΣΑ 33 (1998), 649–672 (= Θέματα ερμηνείας και θεολογίας, 157–193).

2.5. «Die Exegese von Mt. 5,13–16 bei den griechischen Kirchenvätern und christlichen Schriftstellern der ersten fünf Jahrhunderte», Γρηγόριoς ο Παλαμάς 82/777 (1999), 283–311.

2.6. «“Τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου”: Εκκλησία και κόσμος στην προς Ε­φε­σί­ους Επιστολή βάσει του Εφ. 1,23β και της συνάφειάς του», Ο απόστολος Παύλος  και το φυ­σικό περιβάλλον, Bέροια: Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, 1999, 211–240 (= Θέματα ερμηνείας και θε­ολο­γί­ας, 329–363).

2.7. «Ο θάνατος του Ιωάννη του Bαπτιστή. Αφηγηματική τεχνική και χρι­στολο­γία στο κα­τά Mάρκον ευαγγέλιο», Θεολογία 71 (2000), 245–307 (= Θέματα ερμηνείας και θεολογίας, 15–104).

2.8. «Pωμ. 6,10: Ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα», ΕΕΘΣΑ 36 (2001), 819–838 (= Θέ­ματα ερμηνείας και θεολογίας, 273–303).

2.9. «Jesus as Yahweh of the Old Testament Epiphanies in the Gospel according to John» στο ΔΒΜ 21/22 (2002/2003), 55–65 (δημοσιεύτηκε και στην ελληνική γλώσσα υπό τον τίτλο: «Ο Ιησούς ως ο Γιαχ­βέ των παλαιοδιαθηκικών θεοφανειών στο κατά Ιω­άν­νην ευαγγέλιο», Θέματα ερμηνείας και θεολογίας, 223–255).

2.10. «Η παραβολή του ασώτου υιού. Mιά αλληγορική προσέγγιση της ιστορίας της σω­τη­ρί­ας;», Tό κατά Λουκάν ευαγγέλιο. Θέματα εισα­γω­γι­κά, φιλολογικά, ιστορικά, ερμηνευτικά, θεο­λο­γι­κά, Βόλος: Ι. Μ. Δημητριάδος, 2003, 219–241 (= Θέματα ερμηνείας και θεολογί­ας, 131–156).

2.11. «Xριστός και “Ἕλληνες” στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο: Ερμηνευτικές-θεο­λο­γικές από­ψεις», Kων­σταντίνος Δ. Mουρατίδης, υπέρμαχος Ορθοδοξίας, Αθήνα: ΠΕΘ, 2003, 893–910 (= Θέ­ματα ερμηνείας και θεολογίας, 195–221).

2.12. «Η καινοδιαθηκική επιστήμη στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία: Ανάγκη και πρό­κλη­ση μιάς συνθέσεως», Διακονία και λόγος: Χαριστήριος τόμος προς τιμήν του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου, επιμ. Γ. Γαλίτης, Π. Δρακάτος, Ευ. Θεοδώρου, Χ. Κρικώνης, Μ. Μακράκης, Γ. Μαντζαρίδης, Ι. Μαρκαντώνης, Ν. Ματσούκας, Σ. Πάνου και Γ. Πα­τρώνος, Αθήνα: Αρμός, 2004, 53–76.

2.13. «Erwägungen zur Exegese des Alten Testaments bei den griechischen Kirchenvätern: Eine or­thodoxe Sicht», Das Alte Testament als christliche Bibel in orthodoxer und westlicher Sicht, επιμ. I. Z. Dimi­trov, J. D. G. Dunn, U. Luz και K.-W. Niebuhr, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament (WUNT) 174, Tübingen: Mohr Siebeck, 2004, 21–38.

2.14. «“Λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι” (Β´ Τιμ. 2,18): Ερμηνευτική, συγκριτική και θεο­λογική θεώρηση μιας εσχατολογικής παρεκτροπής», Η πνευματική παρακαταθήκη του Απο­στό­λου Παύλου: Ποιμαντικές ΕπιστολέςΕισηγήσεις ΙΑ´ Συνάξεως Ορθοδόξων Βιβλικών Θε­ο­λό­γων: Λευκάδα 25–28 Σεπτεμβρίου 2003, Θεσσαλονίκη, 2004, 205–224.

2.15. «A Mystery Hidden to Be Revealed? Philological and Theological Correlations between Eph 3 and 1», Ethik als angewandte Ekklesiologie: Der Brief an die Epheser, επιμ. M. Wolter, Mo­nographische Reihe von Benedictina: Biblisch-Ökumenische Abteilung 17, Rom: Benedictina, 2005, 65–108.

2.16. «Το ιερό μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος και οι μυστηριακές λατρείες», Χριστιανική Λα­τρεία και ειδωλολατρία: Πρακτικά Στ´ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιε­ρών Μητροπόλεων: 20–23 Σεπτεμβρίου 2004, Σειρά Ποιμαντική Βιβλιοθήκη 11, Αθήνα: Κλάδος Εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2005, 199–226.

2.17. «“Πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Κεδρών, ὅπου ἦν κῆπος” (Ιω. 18,1): Δύο παλαιο­δια­θη­κι­κοί υπαι­νιγμοί και το θέμα του ουρανίου βασιλέως στην ιωάννεια διήγηση του Πάθους», Δια­κο­νία – Λει­τουργία – Χάρισμα: Πατερική και σύγχρονη ερμηνεία της Καινής Διαθήκης: Τιμητικός τό­μος προς τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο Αντ. Γαλίτη, επιμ. Ι. Γα­λάνης, Ι. Καραβιδόπουλος, Γ. Πατρώνος, Χ. Οικονόμου, Χ. Καρακόλης, Σ. Δεσπότης, Κ. Μπελέζος, Λεβάδεια: Ι. Μ. Θηβών και Λεβαδείας: Κέντρο αρχαιολογικών, ιστορι­κών και θεολογικών Μελετών / Εν Πλω, 2006, 341–354.

2.18. «Δομή και Θεολογία στην προς Εφεσίους Επιστολή: Το παράδειγμα της προσευχής του Παύλου στο Εφ. 3,14–19», Αγία Γραφή και σύγχρονος άνθρωπος: Τιμητικός Τόμος στον Κα­θη­γητή Ιωάννη Δ. Καραβιδόπουλο, επιμ. Χ. Οικονόμου, Π. Βασιλειάδης, Ι. Γαλάνης, Β. Γιούλτσης, Δ. Καϊμάκης και Μ. Κωνσταντίνου, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 2006, 213–233.

2.19. «Ο ξυλοδαρμός του αρχισυναγώγου Σωσθένους (Πρ. 18,17): Η σημασία μιας αφηγηματικής λεπτομέρειας», Απόστολος Παύλος και Κόρινθος: Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: Κόρινθος, 23–25 Σεπτεμβρίου 2007, επιμ. Κ. Μπελέζος, συνεργία Σ. Δεσπότη και Χ. Καρακόλη, τόμος Β΄, Αθήνα: Ψυχογιός, 2009, 35–57.

2.20. «Η διήγηση της τελευταίας επιφάνειας του Ιησού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (28,16–20): Μορφή, αφηγηματική λειτουργία και θεολογικές προεκτάσεις σε αναφορά προς τη διήγηση του περιπάτου του Ιησού επί της θαλάσσης (14,22–33)», Αγία Γραφή και αρχαίος κόσμος: Τιμητικό αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Λ. Γαλάνη, επιμ. Π. Βασιλειάδης, Μ. Κωνσταντίνου, π. Ι. Σκιαδαρέσης, Χ. Ατματζίδης, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 2010, 207–242.

2.21. «Το καινοφανές του πρωτοχριστιανικού μεσσιανισμού: Ενότητα και εκδοχές του χριστολογικού κηρύγματος της πρώτης Εκκλησίας», Η μεσσιανική ιδέα και οι μεταμορφώσεις της: Από την Παλαιά Διαθήκη ώς τους πολιτικούς μεσσιανισμούς του 20ού αιώνα, επιμ. Σ. Ζουμπουλάκης, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 2011, 52–76.

2.22. «Ο οικουμενικός χαρακτήρας του αρχέγονου εκκλησιαστικού κηρύγματος: Η μαρτυρία της Καινής Διαθήκης», Θεολογία 82 (2011), 127–145.

2.23. «Semeia Conveying Ethics in the Gospel according to John», Rethinking the Ethics of John: “Implicit Ethics” in the Johannine Writingsεπιμ. J. van der Watt και R. Zimmermann, WUNT 291, Tübingen: Mohr Siebeck, 2012, 192–212.

2.24. «Τά καινοδιαθηκικά υπομνήματα του Π. Τρεμπέλα», Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας: Μεταξύ παράδοσης και ανανέωσης, μεταξύ επιστήμης και ιεραποστολής, επιμ. Ν. Ασπρούλης, Βόλος: Εκδοτική Δημητριάδος, 2016, 71–83.

2.25. «“Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος…”: Παλαιοδιαθηκικό υπόβαθρο, μετεξέλιξη και θεολογική σημασία του όρου Λόγος στό κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο», Ο Θεός της Βίβλου και ο Θεός των φιλοσόφων, επιμ. Σ. Ζουμπουλάκης, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 2012, 140–162.

2.26. «The Sons of Zebedee and Two Other Disciples (John 21:2): Two Pairs of Puzzling Acquaintances in the Johannine Dénouement», Character Studies in the Fourth Gospel: Narrative Approaches to Seventy Figures in John, επιμ. S. A. Hunt, F. Tolmie και R. Zimmermann, WUNT 314; Tübingen: Mohr Siebeck, 2013 (= Grand Rapids: Eerdmans, 2016), 663–676.

2.27. «Church and Nation in the New Testament: The Formation of the Pauline Communities», Saint Vladimir’s Theological Quarterly 57 (2013), 361–380.

2.28. «Paul’s Mission to Hispania: Some Critical Observations», The Last Years of Paul: Essays from the Tarragona Conference, June 2013, επιμ. A. Puig i Tàrrech, J. M. G. Barclay και J. Frey, WUNT 352, Tübingen: Mohr Siebeck, 2015, 507–519.

2.29. «Hat die Kirche Grenzen? Neutestamentlicher Zugang mit Blick auf orthodoxe ekklesiologische Ansätze», Wesen und Grenzen der Kirche: Beiträge des Ζweiten Ekklesiologischen Kolloquiums, επιμ. I. Moga και R. Augustin, Pro Oriente 39, Innsbruck/Wien: Tyrolia, 2015, 66–80.

2.30. «Κριτικές εκδόσεις και μετάφραση της Καινής Διαθήκης», Η μετάφραση της Βίβλου στην Εκκλησία και στην Εκπαίδευση: Αφιέρωμα στα 25 χρόνια από την έκδοση της Νέας Μετάφρασης της Καινής Διαθήκης στη Νεοελληνική Γλώσσα, επιμ. Β. Σταθοκώστα, Αθήνα: Ελληνική Βιβλική Εταιρία, 2015, 27–37.

2.31. «The Holy Spirit in Luke-Acts: Personal Entity or Impersonal Power? A Synchronic Approach», The Holy Spirit and the Church according to the New Testament: Sixth International East-West Symposium of New Testament Scholars, Belgrade, August 25 to 31, 2013, επιμ. P. Dragutinovic, K.-W. Niebuhr, J. B. Wallace in co-operation with C. Karakolis, WUNT 354, Tübingen: Mohr Siebeck, 2016, 88–109.

2.32. «The Logos-Concept and Dramatic Irony in the Johannine Prologue and Narrative», The Prologue of the Gospel of John: Its Literary, Theological, and Philosophical Contexts. Papers read at the Colloquium Ioanneum 2013, επιμ. J. G. van der Watt, R. A. Culpepper και U. Schnelle, WUNT 359, Tübingen: Mohr Siebeck, 2016, 139–156.

2.33. «The Mother of Jesus in the Gospel according to John: A Narrative-Critical and Theological Perspective», Analogia 1 (2016), 1–16.

2.34. «The Relationship between the Septuagint and the Hebrew Bible in Origen’s Exegesis: The Example of Isaiah 7:14», Studies in Orthodox Hermeneutics: A Festschrift in Honor of Theodore G. Stylianopoulos, επιμ. E. J. Pentiuc, J. Fotopoulos και B. N. Beck, Brookline: Holy Cross Orthodox Press, 2016, 95–104 (= Canon and Culture 16 [2014], 191–206).

2.35. «Recurring Characters in John 1:19–2:11: A Narrative-Critical and Reader-Oriented Approach», The Opening of John's Narrative: Historical, Literary, and Theological Readings from the Colloquium Ioanneum 2015 in Ephesus, επιμ. R. A. Culpepper και J. Frey, WUNT 385, Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, 17–37.

2.36. «Έχει όρια η αγάπη; Η περί αγάπης αντίληψη του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου υπό το φως της μαρτυρίας της συνοπτικής παράδοσης», Για την Aγάπη, επιμ. Σ. Ζουμπουλάκη, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 2017, 34–51.

2.37. «Is Jesus a Prophet according to the Witness of the Fourth Gospel? A Narrative-Critical Perspective», Christ of the Sacred Stories, επιμ. P. Dragutinovic, T. Nicklas και V. Tatalovic, WUNT 2/453; Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, 119–139.

2.38. «Personal Relationship as a Prerequisite of Moral Imitation according to the Apostle Paul», Personhood in the Byzantine Christian Tradition: Early Medieval and Modern Perspectives, επιμ. A. Torrance και S. Paschalidis, London: Routledge, 2018, 9–18.

2.39. «Η συμβολή των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη σπουδή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου», Πρακτικά θεολογικού συμποσίου: 180 χρόνια θεολογικών σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837–2017) (9–11 Μαΐου 2017), Αθήνα, 2018, 173–185.

2.40. «Drawing Authority and Exerting Power in the Second Letter to Timothy: The Example of 2 Tim 3», 2 Timothy and Titus,επιμ. R. Bieringer(Colloquium Oecumenicum Paulinum, Leuven: Peeters, 2018, 63–86.

2.41. «Ο δέσμιος Παύλος και το ήθος των πιστών των Φιλίππων: Νοηματικές αντιστοιχίες και ηθική διδασκαλία στο Φιλ. 1,12–2,18», Εκκλησία - Θεολογία - Βασιλεία: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Γεώργιο Π. Πατρώνο, επιμ. Σ. Φωτίου, Κ. Μπελέζος, Θ. Ιωαννίδης, Α. Παλάντζα, π. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, π. Ηλίας Διακουμάκος, Αθήνα: Σμίλη, 2019, 521–540.

 

3. Εκδόσεις συλλογικών έργων και τόμων μελετών

 

3.1. Ι. Γαλάνη, Ι. Καραβιδόπουλου, Γ. Πατρώνου, Χ. Οικονόμου, Χ. Κα­ρα­κόλη, Σ. Δεσπότη, Κ. Μπελέζου (επιμ.), Διακονία – Λειτουργία – Χάρισμα: Πατερική και σύγχρονη ερμηνεία της Καινής Δια­θή­κης: Τιμητικός τόμος προς τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο Αντ. Γαλίτη, Λεβάδεια: Ι. Μητρόπολις Θηβών και Λεβαδείας-Κέντρο Αρχαι­ολογικών, Ιστορικών και Θεολογικών Μελετών / Εν πλω, 2006, σσ. 615.

3.2. A. Alexeev, C. Karakolis, U. Luz (επιμ.), Einheit der Kirche im Neuen Testament: Vorträge des dritten ostwestlichen Symposiums europäischer Neutestamentler, St. Petersburg, 24–31.08.2005, WUNT 218, Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, σσ. 311.

3.3. H. Klein, V. Mihoc, K.-W. Niebuhr unter Mitarbeit von C. Karakolis (επιμ.), Das Gebet im Neuen Testament. Vierte europäische orthodox-westliche Exegetenkonferenz in Sambata de Sus, 4.–8. August 2007, WUNT 249, Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, σσ. 483.

3.4. Κ. Μπελέζου συνεργία Σ. Δεσπότη και Χ. Καρακόλη (επιμ.), Απόστολος Παύλος και Κόρινθος: Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Κόρινθος, 23–25 Σεπτεμβρίου 2007), 2 τόμοι, Αθήνα: Ψυχογιός, 2009, σσ. 1632.

3.5. C. Karakolis, K.-W. Niebuhr, S. Rogalski (επιμ.), Gospel Images of Jesus Christ in Church Tradition and in Biblical Scholarship: Fifth International East-West Symposium of New Testament Scholars, Minsk, September 2–9, 2010, WUNT 288, Tübingen: Mohr Siebeck, 2012, σσ. 458.

3.6. O. Hofius, Η αλήθεια του ευαγγελίου: Συναγωγή καινοδιαθηκικών μελετών, επιμ. Χρ. Καρακόλης, π. Ι. Σκιαδαρέσης και Μ. Χατζηγιάννης, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 2012, σσ. 542.

3.7. P. Dragutinovic, K.-W. Niebuhr, J.B. Wallace in co-operation with Christos Karakolis (επιμ.), The Holy Spirit and the Church according to the New Testament: Sixth International East-West Symposium of New Testament Scholars, Belgrade, August 25 to 31, 2013 (WUNT 354; Tübingen: Mohr Siebeck, 2016), σσ. 516.

Στην κορυφή