Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Μόσχος » βιογραφικο γερμανικα

Βιογραφικό σημείωμα (Γερμανικά)

LEBENSLAUF
Postadresse:
Theologische Fakultät der Universität Athen
Panepistimioupoli-Ano Ilissia GR-15772
Griechenland
Τel.-Telefaxnummer.:+30210 7275889
E-mail Adresse: dmoscho@theol.uoa.gr

Ich bin am 23.07.1964 in Athen geboren. Ich bin verheiratet (1995) mit Stavroula Pogka und habe zwei Kinder (geb. 2000 und 2002).

A. STUDIEN


1982 beendete ich das „klassische Lyzeum Anavrita" (Abitur).
1982-1986: Studium der Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Athen. Im November 1986 erhielt ich mein Abschlußdiplom („ptychion").
Vom 12.02.1987 bis zum 12.02.1988 leistete ich meinen Wehrdienst.
Im September 1988 erhielt ich ein Stipendium vom Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche Deutschlands und wurde (nach dem Bestehen der erforderlichen Sprachprüfungen) als ordentlicher Student zum Studium an der Theologischen Fakultät der Universität von Erlangen-Nürnberg (bei Prof. Ch. Felmy) zugelassen.
Im SS 1989 wurde ich ins 2. Fachsemester der Evangelischen Theologie an der Ludwig-Maximilian-Universität München aufgenommen. Im WS 1989/90 wechselte ich zur Fachkombination Byzantinistik-katholische Theologie-Philosophie. Bis zum SS 1992 studierte ich Byzantinistik bei den Professoren A. Hohlweg und F. Tinnefeld, Philosophie bei W. Beierwaltes, E. Simons und T. Buchheim und Orthodoxe Theologie bei Th. Nikolaou. Dazu besuchte ich ein Proseminar über die Philosophie der Renaissance sowie ein Proseminar in Mittelalterlicher Geschichte, und hörte Vorlesungen von W. Pannenberg, R. Hübner, R. Schwarz. Parallel dazu besuchte ich den Unterricht in klassischem und mittelalterlichem Latein.
Im Februar 1994 erhielt ich den Magistergrad (M.A.) in Byzantinistik von der Universität München. Meine Magisterarbeit mit dem Thema „Die Unionsverhandlungen zwischen Ost und West von 1204 bis 1453" wurde mit der Note „gut" (2,00) bewertet.
Am 30.06.1995 wurde die Arbeit „Die philosophischen Voraussetzungen der antihesychastischen Haltung von Nikephoros Gregoras (1296-1355)" als Doktoraldissertation von der Theologischen Fakultät der Universität Athen mit Magna cum laude angenommen, und ich bin damit zum Doktor der Theologie ernannt.
2001-2007 arbeitete ich an einem Habilitationsprojekt über das frühe ägyptische Mönchtum. Dafür besuchte ich vom SS 2001 bis zum SS 2002 Seminare über die Religion der Kopten und die koptische Kunst in der Münchener Universität und erwarb Grundkenntnisse der koptischen Sprache. Im SS 2007 reichte ich meine Habilitationsarbeit mit dem Titel „Bürger des Himmels - Eschatologische Vorstellungsformen und ihre Relevanz für die Geschichte des frühen ägyptischen Mönchtums (4. - 5. Jh.)" an die Theologische Fakultät der Universität von Rostock ein.
Am 12.12.2007 wurde mir nach ordnungsgemäß durchgeführtem Habilitationsverfahren der akademische Grad des Dr. Theol. habil. verliehen. Thema des Habilitationsvortrags war „Staat und Kirche während der nationalsozialistischen Besatzung Griechenlands (1941-1944)".

B. BERUFSTÄTIGKEIT BIS ZUM 2007


1989-1992 Während meines Aufenthalts in München war ich als studentische Hilfskraft am Institut für Orthodoxe Theologie der LMU-München tätig.
Vom 1.01. bis zum 31.03.1991 arbeitete ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an demselben Institut.
1992 bis 2007 war ich als Religionslehrer an verschiedenen Schulen der Sekundarstufe in Griechenland tätig.
Von April 1996 bis September 2002 unterrichtete ich zeitweise als Dozent in Fortbildungs¬zentren der Bezirke von Athen und Piräus im Rahmen spezieller intensiver Fortbildungsprogramme „Christliche Erziehung in der Schulbildung" für Religionslehrer verschiedener Stufen. 1997 wurde ich Mitglied des Verfassergremiums des neuen Schulbuches für den Religionsunterricht der 2. Lyzeumsklasse (11. Klasse i.e. für Schüler im Alter von 16 Jahren). Das erwähnte Schulbuch ist im Schuljahr 1998-99 erschienen. Im Juni und September 2000 und im September 2002 habe ich in den Fortbildungszentren von Piräus, Tripolis und Athen im Rahmen der einführenden Fortbildung der neuberufenen Lehrer „Didaktische Methodik des Religionsunterrichts" unterrichtet.
2004 bis 2007 wurde ich an die kirchliche Hochschule von Athen (Kifissia) versetzt und bin dort als Dozent für Priesterkandidaten und Priester in Fortbildung in verschiedenen theologischen Lehrfächern (Allgemeine Kirchengeschichte, Dogmengeschichte, Philosophie, Christliche Ethik) tätig.
Am 1.03.2006 wurde ich zum Dozent (Lecturer) der Allgemeinen Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät der Universität Athen berufen. Ich trat die Stelle am 17.04.2007 an.

C. BERUFS- U. FORSCHUNGSTÄTIGKEIT 2007-2010


1. Lehrtätigkeit
An der Theologischen Fakultät lehrte ich die Pflichtfächer
Allgemeine Kirchengeschichte II (SS 2007, 2008, 2009, 2010 )
Allgemeine Kirchengeschichte (WS 2007/8, 2008/9, 2009/10)
Byzantinische Geschichte (SS 2008, 2009, 2010)
und die Wahlfächer
Quellenkunde der Kirchengeschichte und der Byzanistik (Proseminar) (WS 2007/8, 2008/9, 2009/10)
Im postgraduierten Studienproramm (Aufbaustudium/Oberseminar für Historische Theologie) bot ich die Themenkreise an:
Die christliche Kirche in der Spätantike (WS 2007/08, 2008/09)
Die christliche Kirche der mittel- und spätbyzantinischen Zeit (7.-15. Jh.) (SS 2008, 2009)
Orthodoxie und Häresie in der Entfaltung der christlichen Kirche während der Spätantike (WS 2009/10)
Die Beziehungen zwischen Ost und West vom 7. bis zum 15. Jh. (SS 2010)
Als Privatdozent an der Theologischen Fakultät der Universität Rostock (s. www.theologie.uni-rostock.de) bot ich das Hauptseminar „Ökumene vor der Ökumene: Die Begegnungen zwischen Christen verschiedener Glaubensgemeinschaften vom Mittelalter bis zum 17. Jh. im Bereich des Ostens" (SS 2009) an.
Ich betreue auch die Abfassung folgender Diplom-Arbeiten zu Erlangung des M.A.-Degree
• Der Brief des Papstes Pius IX. an die Ostkirche (1848) und das davon entstandene literarisches Schaffen (Ν. Kouremenos)
• Übersetzungen ins neugriechisch der Viten der Gründer der Kiever-Lavra Heiligen Antonios und Theodosios (G. Iordanidis)
• Die Mönchsgemeinden von Kellia in Unterägypten - Entwicklung, Alltags-, liturgisches Leben (M.-Ch. Moustakas)
• Die syrisch-orthodoxe Kirche im Nahen Ost vom Ende des 19. Jh.s bis zum Ende des I. Welkrieges (T. Saado)
• Die Orthodoxe Kirche Moldaviens im 20. Jh. (N. Tasca)
2. Forschungsprogramme
Seit März 2009 leite ich das Programm „Datenbank der Quellen zu Christentum und religiösen Strömungen im Raum Griechenlands vom 6. bis zum 9. Jh. n. Chr.". Wiss. Mitarbeiter: Isaak Tegopoulos M. A., Vassiliki Kylekoglou M. A., Michail Moustakas Dipl.-Theologe.
3. Teilnahme und Referate an Fachveranstaltungen:
• Symposion „100 Jahre Byzantinistik - Gedenkfeier für Karl Krumbacher" in München, vom Institut für Byzantinistik 11.-13. Dezember 1997 veranstaltet.
• Erste Tagung der Byzantinisten in Ioannina, von der Philosophischen Fakultät der Universität von Ioannina 25.-27. September 1998 veranstaltet.
• Zweite Tagung der Byzantinisten in Athen, von der Philosophischen Fakultät der Universität von Athen 24.-26. September 1999 veranstaltet.
• Historiographie und Theologie - Kirchen- und Theologie¬geschichte im Spannungsfeld von geschichtswissenschaftlicher Methode und theologischem Anspruch, Meißen, 14.-16. Februar 2003 vom Herausgeberkreis der Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte W. Kinzig, V. Leppin, K. Nowak und G. Wartenberg veranstaltet.
• Umbruch in der Nachkriegstheologie - „Die Theologie der 60er Jahren" Theologische Konferenz in Volos 6.-8. Mai 2005 von der Theologischen Akademie von Volos/ Zeitschrift „Synaxi" veranstaltet.
• „Die Anziehungskraft von Byzanz einst und jetzt" Sechste Tagung der griechischen und zypriotischen Byzantinisten in Athen von der Philosophischen Fakultät der Universität von Athen 22.-25. September 2005 veranstaltet
• „Orthodoxie und Tradition" Interdisziplinäres Seminar mit Professoren und Studenten aus Theologischen, Historischen und Sozialpolitischen Fakultäten anlässlich der Erscheinung des Buches von Dimitrios Pallas 4.-5. Mai 2007, on der Theologischen Akademie von Volos veranstaltet (Referat mit dem Thema „Theologie und Geschichte: Aspekte einer schwierigen Beziehung")
• „The witnessing of the Church and the expectations of society", Theological Conference in Veliko Tarnovo Bulgarien 5.-10. November 2007 von der Orthodoxen Theologischen Fakultät Veliko Tarnovo/ Pokrov Bogorodich Stiftung veranstaltet
• The "one holy catholic and apostolic church" - Reflections on the understanding of the church in an ecumenical horizon, International Conference, Genf 12.-16. Juni 2008 vom Lutherischen Weltbund/Université de Genève, Faculté autonome de théologie protestante, veranstaltet
• „Kirche und Kultur" Internationales Kongress 7.-10. Mai 2009, in Volos von der Theologischen Akademie von Volos veranstaltet
• Kommunismus im Rückblick (1989-2009). Ökumenische Perspektiven aus Ost und West 26.-28. November 2009 in Wien, vom Institut für Sozialethik der Katholisch-Theologischen Fakultät, und der Hilfsorganisation Renovabis, der Stiftung "Pro Oriente" sowie der österreichischen Kommission „Iustitia et Pax" veranstaltet.
• The Enlightenment and Religion: The orthodox world 4-9 Δεκεμβρίου 2009, Sixth International History Congress, Athens 3-4 December 2009, Institute for Neohellenic Research/National Hellenic Research Foundation

VERZEICHNIS DER WISSENSCHAFTLICHEN VERÖFFENTLICHUNGEN


Monographien
1. Πλατωνισμός ἤ Χριστιανισμός; - Οἱ φιλοσοφικές προϋποθέσεις τοῦ Ἀντιησυχασμοῦ τοῦ Νικηφόρου Γρηγορᾶ (1293-1361) (Platonismus oder Christentum? Die philosophischen Voraussetzungen der antihesychastischen Haltung von Nikephoros Gregoras [1293-1361], gr. mit dt. Zusammenfassung), Athen 1998, Parousia Verlag. Mehr..
Rezensionen zu diesem Buch:
J. Demetrakopoulos (gr.), Byzantiaka 19 (1999), 403-418.
G. S. Bebis, The Greek Orthodox Theological Review 44 (1999), 692-695.
Z. Antonopoulou-Trechlis, Byzantion 71 (2001), 289-290.

2. Ἀπό τόν Ὄσιρι στόν Υϊό Δαβίδ. Ἡ γένεση καί τό ἀρχέγονο πολίτευμα τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν Αἴγυπτο (Von Osiris zum Sohn Davids - Die Entstehung und Urverfassung des Christentums in Ägypten, gr. mit dt. Zusammenfassung), Athen 2002, Parousia Verlag. Mehr...
3. Συνοπτική Ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας, τ. Α΄ Η πρώτη χιλιετία [Kompendium der Geschichte der christlichen Kirche, Bd. I, Das erste Jahrtausend, in gr.], Athen 2008, Akritas-Verlag. Mehr...
4. Συνοπτική Ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας, τ. Β΄ Από το Σχίσμα έως τους νεώτερους χρόνους, [Kompendium der Geschichte der christlichen Kirche, Bd. II, Vom Schisma bis zur Neuzeit, in gr.] Athen 2010, Kyriakidis-Akritas-Verlag. Mehr...
5. Eschatologie im ägyptischen Mönchtum. Die Rolle christlicher eschatologischer Denkvarianten in der Geschichte des frühen ägyptischen Mönchtums und seiner sozialen Funktion, Tübingen 2010. Mohr-Siebeck, STAC 59, ISBN 978-3-16-150045-9. Mehr...
Artikel (Auswahl)
6. Ἀνεπίκαιρες σκέψεις γιά τίς σχέσεις Θεολογίας καί ὑστεροβυζαντινῆς κοσμικῆς διανόησης (Unzeitgemäße Betrachtungen über die Beziehungen zwischen der Theologie und dem spätbyzantinischen säkularen Denken, gr.), Synaxē 43 (Juli-September 1992) 83-93.
7. Der Streit um die Methode der Naturbeobachtung im späten Byzanz - geistesgeschichtliche und theologische Konsequenzen, Orthodoxes Forum 6 (1992) 2, 209-220.
8. Προϋποθέσεις γιά τήν ἀποτίμηση τῶν σχέσεων βασιλείας -ἱερωσύνης στό Βυζάντιο (Voraussetzungen für die Bewertung der Beziehungen zwischen Kaisertum und Priestertum in Byzanz, gr.), Synaxē 47 (Juli-September 1993) 33-42.
9. O oρθόδοξος Χριστιανισμός ως πτυχή της νεοελληνικής πολιτικής κουλτούρας. Κριτικές παρατηρήσεις, (Das orthodoxe Christentum als Aspekt der neugriechischen politischen Kultur - kritische Anmerkungen, gr. mit engl. Zusammenfassung), Hellēnikē Epitheorisē Politikēs Epistēmēs-Greek Political Science Review 4 (Oktober 1994), 129-138 und engl. Zusammenfassung auf S. 172.
10. Τό ὀρθόδοξο ἀσκητικό ἦθος ὡς συνιστῶσα τοῦ πολιτικοῦ φαινομένου (Das orthodoxe asketische Ethos als Faktor des Phänomens der Politik, gr.), Synaxē 55 (Juli-September 1995) 63-71.
11. Τό νόημα τῆς κατηγορίας ἐπί Ἑλληνισμῷ στή βυζαντινή θεολογική σκέψη (Die Bedeutung der Anklage wegen Hellenismus innerhalb der byzantinischen Theologie, gr.), Synaxē 62 (April-Juni 1997) 69-82.
12. Eine „Brille" bei Nikephoros Gregoras? (Mitteilung im Symposion „100 Jahre Byzantinistik - Gedenkfeier für Karl Krumbacher", München 11-13 Dezember 1997), im Druck.
13. Χριστιανική ἐσχατολογία καί πολιτική κριτική τῆς βυζαντινῆς κρατικῆς ἰδεολογίας (Christliche Eschatologie und politische Kritik an der byzantinischen Staatsideologie, gr.), Ekklēsiastikos Kērykas, Theologisches Jahrbuch der Hl. Metropolie von Kition, Larnaka 7 (1995, ersch. 1998) 281-291.
14. Δημογραφικές παρατηρήσεις γιά τήν Κωνσταντινούπολη μέ βάση ἀναξιοποίητες πηγές τοῦ 14ου-15ου αἰώνα (Demographische Anmerkungen zur konstantinopolitanischen Bevölkerung anhand wenig beachteter kirchlicher Urkunden des 14.-15. Jh.s, gr. mit engl. Zusammenfassung) (Mitteilung auf der Ersten Tagung der Byzantinisten in Ioannina, 25-27 September 1998), Klēronomia 31 (1999) 253-269.
15. Ἐσχατολογία, ἱστορική πρόοδος καί ἄσκηση κατά τούς Μέγα Ἀθανάσιο καί Μέγα Βασίλειο (Eschatologie, geschichtlicher Fortschritt und Askese nach Athanasios d. Gr. und Basilius d. Gr., gr.), Nea Koinoniologia 30 (Frühling 2000) 135-141.
16. Η ποντιακή οικογένεια Τζανυχίτη (14ος-15ος αι.) -Προσωπογραφικά δεδομένα και κοινωνική θεώρηση (Die Familie Tzanychites von Pontos im 14. u. 15. Jh. - prosopographische Angaben und soziologische Betrachtung) (Mitteilung auf der Zweiten Tagung der Byzantinisten in Athen, 25. September 1999), veröffentlicht ohne Fußnoten in A. Kollia-Dermitzaki - W. Leontaritou - T. Maniati-Kokkini (Hrsg.), Β Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, Εισηγήσεις-Ερευνητικά προγράμματα-Περιλήψεις Ανακοινώσεων (2. Tagung der Byzantinisten von Griechenland und Zypern, Beiträge-Forschungsprojekte-Mitteilungen, gr.), Athen 2000, 163-166.
17. Ἐγκρατιτισμός καί Χριστιανισμός στήν Ὕστερη Ἀρχαιότητα -Ἡ περίπτωση τῆς ἑρμηνείας τῆς παρθενίας ὡς καθαρότητας (Enkratismus und Christentum in der Spätantike - Der Fall der Auslegung der Jungfräulichkeit als Reinheit, gr.), Synaxē 77 (Januar-März 2001) 18-31.
18. Von den sogenannten „Anthropomorphiten" in Ägypten des 4. Jh.s, in K. Nikolakopoulos - A. Vletsis - V. Ivanov (Hrsg.), Orthodoxe Theologie zwischen Ost und West, Festschrift für Prof. Theodor Nikolaou, Frankfurt a. M. 2002, 169-182.
19. Ὁ θεσμός τοῦ ἐξάρχου κατά τόν Πατριάρχη Κάλλιστο Α - συμπεράσματα γιά τόν κλῆρο καί τήν κοινωνία τῆς Κωνσταντινουπόλεως τόν 14ο αἰώνα (Die vom Patriarchen Kallistos I. eingeführte Institution der Exarchen - Anmerkungen über den Klerus und die Gesellschaft Konstantinopels im 14. Jh., gr. mit dt. Zusammenfassung), Theologia 73 (2002) 1, 195-218.
20. Ἡ ἐσχατολογία στόν αἰγυπτιακό μοναχισμό ἐπί τῇ βάσει τῆς Ἱστορίας τῶν κατ' Αἴγυπτον μοναχῶν καί τῆς Λαυσαϊκῆς Ἱστορίας (Die Eschatologie des ägyptischen Mönchtums auf der Grundlage der Historia Monachorum in Aegypto und der Historia Lausiaca, gr.) (Vortrag im theologischen Seminar der Metropolie von Demetrias/Volos), in Ἱ. Μ. Δημητριάδος - Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν (ἐπιμ.), Ἐκκλησία καί Ἐσχατολογία, Χειμερινό Πρόγραμμα 2000-2001, (Hl. Metropolie von Demetrias- Theologische Akademie [Hrsg.], Kirche und Eschatologie, Winterprogramm 2000-2001), Athen 2003, 191-221.
21. Philosophy and Theology in 14th Century Thessaloniki, in Ch. Bakirtzis (Hrsg.) Ayios Nikolaos Orphanos, The Wall Paintings, Athen/Thessaloniki 2003, 39-69 (gr. und engl.).
22. Kirchengeschichte aus dem Blickwinkel der Orthodoxie, in W. Kinzig/V. Leppin/G. Wartenberg (Hrsg.), Historiographie und Theologie, Kirchen- und Theologiegeschichte im Spannungsfeld von geschichtswissenschaftlicher Methode und theologischem Anspruch, Leipzig 2004, 87-101.
23. Η εικόνα της ευρωπαϊκής Δύσης στον Νικηφόρο Γρηγορά (14ος αι.)., [Das Bild des europäischen Westens bei Nikephoros Gregoras (14. Jh.), in gr.] Mitteilung auf der Sechsten Tagung der Byzantinisten 22-25 September 2005 Athen, (im Druck)
24. Κληρικοί: μέτοχοι χαρίσματος ή υπάλληλοι; [Kleriker: Teilhaber am Charisma oder Beamte? in gr.] Synaxē 97 (Januar-März 2006), 16-26
25. Aspects of modernity as seen by the Christians of 4th c. - The case of St. Basil of Caesarea and Historia Monachorum in Aegypto, Mitteilung in Theological Conference: The witnessing of the Church and the expectations of society, Veliko Tarnovo 2006 (im Druck)
26. Η εικόνα της πρώτης Εκκλησίας στα κείμενα του Nag Hammadi, [Das Bild der Urkirche in den Nag-Hammadi-Texten, in gr.], Deltio biblikōn meletōn 24 (Juli-Dezember 2006), 201-210
27. Το εκκλησιαστικό αξίωμα του Οικονόμου - εξέλιξη και σχέση με την επισκοπική εξουσία, [Das kirchliche Amt des Ökonomos - Entwicklung und Beziehung zur bischöflichen Macht in gr.], Epistêmonikê Epetêris tês Theologikês Scholês tou Panepistêmiou Athênon 42 (2007), 507-533
28. Ο διάλογος Ορθόδοξης Θεολογίας και νεωτερικότητας στην εκκλησιαστική ιστοριογραφία, [Begegnung der Orthodoxen Theologie und der Moderne in der kirchlichen Historiographie, in gr.] Synaxē 107 (Juli-September 2008), 17-31
29. Η ιστορία της Εκκλησίας στο τοπίο της σύγχρονης ιστοριογραφίας - προκλήσεις και δυνατότητες, [Die Geschichte der Kirche in der Landschaft der modernen Historiographie - Herausforderungen und Chancen] Ekklêsiastikos Kêryx, 14 (2008) 123-147
30. Θεολογία και πολιτική: η χαμένη ευκαιρία της γενιάς του '60, [Theologie und Politik - die verpasste Gelegenheit der Generation der 60er, in gr.] in P. Kalaitzidis/Th. N. Papathanasiou/Th. Abatzidis (Hrsg.), Umbruch in der Nachkriegstheologie - Die Theologie der 60er Jahren Athen 2009, 683-694
31. Kontinuität und Umbruch in mittelägyptischen Mönchsgruppen nach der Historia Monachorum in Aegypto, Zeitschrift für Antikes Christentum 12 (2009) 267-285
32. Όψεις συνοδικότητας κατά την εμφάνιση του μοναχισμού (4ος αι.), [Aspekte des Synodalwesens während der Entstehung des Mönchtums (4. Jh.) in gr.], Theologia 80/2 (April-Juni 2009), 87-102
33. A Harbor for the World in Stormy Times: Ecclesiological Reflections in the Orthodox Church and Theology, in H. P. Großhans (Hrsg.), One, Holy, Catholic and Apostolic Church. Some Lutheran and ecumenical perspectives, (LWF Studies 1/2009) Geneva 2009, 77-92
34. Η Αιγυπτιακή Εκκλησία μέχρι τον 4ο αιώνα, [Die Kirche Ägyptens bis zum 4. Jh. in gr.] in Chr. Voulgaris et. al. (Hrsg.), Πορεία Μαρτυρίας, Αφιερωματικός Τόμος στη Μνήμη του Μακαριστού Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Κυρού Πέτρου του Ζ΄ [Weg zum Zeugnis - Gedenkband des Seligen Papstes und Patriarchen von Alexandrien und Ganz Afrika Petros VII.], Athen 2010, 344-367
Rezensionen (Auswahl)
36. G. Limouris (Hrsg.), Justice, Piece and the Integrity of Creation Insights from Orthodoxy, Orthodoxes Forum 5 (1991) 1, 146-150.
37. B. Roberg, Das zweite Konzil von Lyon (1274), Orthodoxes Forum 6 (1992) 1, 128-130.
38. Hans-Dieter Döpmann, Die Ostkirchen vom Bilderstreit bis zur Kirchenspaltung von 1054, Leipzig 1990 (Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen; I/8), Orthodoxes Forum 10 (1994) 2, 255-256.
39. Richard Klein, Die Haltung der kappadokischen Bischöfe Basilius von Caesarea, Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa zur Sklaverei, Stuttgart 2000, Byzantinische Zeitschrift 95 (2002), 696-698.
40. J. Zizioulas, (Metropolitan of Pergamon), Eucharist, Bishop, Church: The unity of the Church in the Divine Eucharist and the Bishop during the first three centuries, transl. by Elizabeth Theokritoff, Brooklyn, Ma: Holy Cross Orthodox Press 2001, Orthodoxes Forum 18 (2004) 75-76.
Lemmata
41. Photios, R. Blümer (Hrsg.) Marienlexikon Bd. V, St. Ottilien 1993, S. 208-209.
42. Proussos, Marienlexikon, op. cit. S. 344.
43. Tinos, Marienlexikon, Bd. VI, St. Ottilien 1994, S. 428-429.
44. Spiritualität, H. Uhl et al. (Hrsg.), Taschenlexikon Ökumene, Frankfurt a. M. 2003, S. 244-245.

FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE


• Die Verfassung des Urchristentums.
• Geschichte der Kirche von Ägypten.
• Das Christentum in der spätantiken Gesellschaft.
• Geschichte des Mönchtums und der christlichen Askese.
• Das Christentum vom 8. bis zum 10. Jh. (Der Wandel der Gesellschaft und der kirchlichen Strukturen im Ost und West).