Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Μόσχος » Εργογραφία

Εργογραφία

 • Αυτοτελή έργα

  1. Πλατωνισμός ή Χριστιανισμός; - Οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις του Αντι-ησυχασμού του Νικηφόρου Γρηγορά (1293-1361), Αθήνα 1998, εκδ. Παρουσία. Περισσότερα...
  2. Από τον Όσιρι στον Υιό Δαβίδ. Η γένεση και το αρχέγονο πολίτευμα του Χριστιανισμού στην Αίγυπτο, Αθήνα 2002, εκδ. Παρουσία. Περισσότερα...
  3. H Oρθόδοξη Εκκλησία στο Βυζάντιο. Αυτοτελές τμήμα (σ. 149-222) του διδακτικού εγχειριδίου Σ. Ράγκου - Δ. Μόσχου, Οι πρώτες ιστορικές καταβολές της ορθόδοξης Εκκλησίας, Πάτρα 2002, εκδ. ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).
  4. Συνοπτική Ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας, τ. Α΄ Η πρώτη χιλιετία, Αθήνα 2008, εκδ. Ακρίτας. Περισσότερα...
  5. Συνοπτική Ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας, τ. Β΄ Από το Σχίσμα έως τους νεώτερους χρόνους, Αθήνα 2010, εκδ. Π. Κυριακίδης-Ακρίτας. Περισσότερα...
  6. Eschatologie im ägyptischen Mönchtum. Die Rolle christlicher eschatologischer Denkvarianten in der Geschichte des frühen ägyptischen Mönchtums und seiner sozialen Funktion, [Εσχατολογία στον αιγυπτιακό μοναχισμό. Ο ρόλος διαφοροποιημένων αντιλήψεων χριστιανικής εσχατολογίας στην ιστορία του πρώιμου αιγυπτιακού μοναχισμού και της κοινωνικής του λειτουργίας, γερμ.] Tübingen 2010. 477 σελ., ἐκδ. Mohr-Siebeck, STAC 59, ISBN 978-3-16-150045-9. Περισσότερα...

 • Άρθρα (κατά χρονολογική σειρά δημοσιεύσεως).

  1. Ανεπίκαιρες σκέψεις για τις σχέσεις Θεολογίας και υστεροβυζαντινής κοσμικής διανόησης περ. Σύναξη 43 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1992) 83-93
  2. Der Streit um die Methode der Naturbeobachtung im späten Byzanz - geistesgeschichtliche und theologische Konsequenzen, περ. Orthodoxes Forum 6 (1992) 2, 209-220
  3. Προϋποθέσεις για την αποτίμηση των σχέσεων βασιλείας-ιερωσύνης στο Βυζάντιο, περ. Σύναξη 47 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1993) 33-42
  4. Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός ως πτυχή της νεοελληνικής πολιτικής κουλτούρας. Κρι¬τικές παρατηρήσεις, περ. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 4 (Οκτώβριος 1994), 129-138
  5. Τό ορθόδοξο ασκητικό ήθος ως συνιστώσα του πολιτικού φαινομένου, περ. Σύναξη 55 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1995) 63-71
  6. Το νόημα της κατηγορίας επί Ελληνισμώ στη βυζαντινή θεολογική σκέψη, περ. Σύναξη 62 (Απρίλιος - Ιούνιος 1997) 69-82
  7. Eine "Brille" bei Nikephoros Gregoras? (Ανακοίνωση στο βυζαντινολογικό Συμ¬πόσιο για τα εκατό χρόνια από την ίδρυση του Ινστιτούτου Βυ¬ζαν¬τι¬νο¬λο¬γί-ας, στις 11-13 Δεκεμβρίου 1997 στο Μόναχο, υπό έκδοσιν σε τόμο του Ινστιτούτου)
  8. Χριστιανική εσχατολογία και πολιτική κριτική της βυζαντινής κρατικής ιδεολογίας, περ. Εκκλησιαστικός Κήρυκας, Θεολογική επετηρίδα της ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου, Λάρνακα 7 (1995, ἐκδ. 1998) 281-291
  9. Δημογραφικές παρατηρήσεις για την Κωνσταντινούπολη με βάση αναξιοποίητες πηγές τοῦ 14ου-15ου αἰώνα (ανακοίνωση στην Α Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων, Ιωάννινα 26.9.1998), Κληρονομία 31 (1999) 253-269
  10. Η ποντιακή οικογένεια Τζανυχίτη (14ος-15ος αι.) -Προσωπογραφικά δεδομένα και κοινωνική θεώρηση (ανακοίνωση στη Β Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελ-λά¬δας και Κύπρου, Αθήνα 25.9.1999) δημοσ. χωρίς υποσημειώσεις στο Α. Κόλλια-Δερ¬μιτζάκη/Β. Λεονταρίτου /Τ. Μανιάτη-Κοκκίνη (επιμ.), Β' Συνάντηση Βυ¬ζαν¬τι¬νολόγων Ελλάδος και Κύπρου, Πανεπιστήμιο Αθηνών 24-26 Σε¬πτεμ¬βρίου 1999, Ει¬σηγήσεις - Ερευνητικά προγράμματα - Περιλήψεις Α¬να¬κοι¬νώ¬σεων, Α¬θήνα 2000, 163-166
  11. Εσχατολογία, ιστορική πρόοδος και άσκηση κατά τους Μέγα Αθανάσιο και Μέγα Βασίλειο, περ. Νέα Κοινωνιολογία 30 ( Άνοιξη 2000) 135-141
  12. Εγκρατιτισμός και Χριστιανισμός στην Ύστερη Αρχαιότητα - Η περίπτωση της ερ¬μηνείας της παρθενίας ως καθαρότητας, περ. Σύναξη 77 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2001) 18-31
  13. Ο θεσμός του εξάρχου κατά τον Πατριάρχη Κάλλιστο Α - συμπεράσματα για τον κλήρο και την κοινωνία της Κωνσταντινουπόλεως τον 14ο αιώνα, Θεολογία 73 (2002) 1, 195-218
  14. Von den sogenannten „Anthropomorphiten" in Ägypten des 4. Jh.s. στό K. Nikolakopoulos/A. Vletsis/V. Ivanov (επιμ.), Orthodoxe Theologie zwischen Ost und West, Festschrift für Prof. Theodor Nikolaou, Frankfurt a.M. 2002, 169-182
  15. Η εσχατολογία στον αιγυπτιακό μοναχισμό επί τη βάσει της Ιστορίας των κατ' Αίγυπτον μοναχών και της Λαυσαϊκής Ιστορίας, στο Ι. Μ. Δημητριάδος-Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών (επιμ.), Εκκλησία και Εσχατολογία, Χειμερινό Πρόγραμμα 2000-2001, Αθήνα 2003, 191-221
  16. Φιλοσοφία και θεολογία στη Θεσσαλονίκη του 14ου αι., στο Χ. Μπακιρτζή (επιμ.), Άγιος Νικόλαος Ορφανός, Οι Τοιχογραφίες, εκδ. Ακρίτα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, σ. 39-69 (ελληνικά και αγγλικά)
  17. Περί αγίων και τάφων - Δομές πολιτισμού και Χριστιανισμός στο παράδειγμα της ταφικής τιμής των μαρτύρων στην Αίγυπτο, περ. Σύναξη 88 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2003), 36-44
  18. Kirchengeschichte aus dem Blickwinkel der Orthodoxie, στο W. Kinzig/V. Leppin/G. Wartenberg (επιμ.), Historiographie und Theologie, Kirchen- und Theologiegeschichte im Spannungsfeld von geschichtswissenschaftlicher Methode und theologischem Anspruch, Leipzig 2004, σ. 87-101
  19. Η εικόνα της ευρωπαϊκής Δύσης στον Νικηφόρο Γρηγορά (14ος αι.)., Ανακοίνωση στην ΣΤ΄ Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου («Η γοητεία του Βυζαντίου άλλοτε και τώρα) 22-25 Σεπτεμβρίου 2005 Αθήνα, (υπό έκδοσιν)
  20. Κληρικοί: μέτοχοι χαρίσματος ή υπάλληλοι; περ. Σύναξη 97 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2006), 16-26
  21. Aspects of modernity as seen by the Christians of 4th c. - The case of St. Basil of Caesarea and Historia Monachorum in Aegypto, εισήγηση στό Theological Conference: The witnessing of the Church and the expectations of society, Veliko Tarnovo Βουλγαρία 2006 (υπό έκδοσιν)
  22. Η εικόνα της πρώτης Εκκλησίας στα κείμενα του Nag Hammadi, Δελτίο Βιβλικών Μελετών 24 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2006), 201-210
  23. Αιγυπτιακός μοναχισμός και αναδιάταξη των πολιτισμικών δομών της ύστερης Αρχαιότητας (4ος-7ος αι. μ. Χ.), εισήγηση στο Συνέδριο Μεταπτυχιακών φοιτητών Τμήματος Θεολογίας στην Καλαμάτα, υπό έκδοσιν
  24. Το εκκλησιαστικό αξίωμα του Οικονόμου - εξέλιξη και σχέση με την επισκοπική εξουσία, ΕΕΘΣΠΑ 42 (2007), 507-533
  25. Ο διάλογος Ορθόδοξης Θεολογίας και νεωτερικότητας στην εκκλησιαστική ιστοριογραφία, περ. Σύναξη, 107 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2008), 17-31
  26. Η ιστορία της Εκκλησίας στο τοπίο της σύγχρονης ιστοριογραφίας - προκλήσεις και δυνατότητες, περ. Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 14 (2008) 123-147
  27. Θεολογία και πολιτική: η χαμένη ευκαιρία της γενιάς του '60, στο Π. Καλαϊτζίδη - Θ. Ν. Παπαθανασίου - Θ. Αμπατζίδη (επιμ.), Αναταράξεις στη μεταπολεμική θεολογία - η «θεολογία του '60», Αθήναι 2009, 683-694
  28. Kontinuität und Umbruch in mittelägyptischen Mönchsgruppen nach der Historia Monachorum in Aegypto, περ. Zeitschrift für Antikes Christentum 12 (2009) 267-285
  29. Όψεις συνοδικότητας κατά την εμφάνιση του μοναχισμού (4ος αι.), περ. Θεολογία 80/2 (Απρίλιος - Ιούνιος 2009), 87-102
  30. A Harbor for the World in Stormy Times: Ecclesiological Reflections in the Orthodox Church and Theology, στο H. P. Grosshans (επιμ.), One, Holy, Catholic and Apostolic Church. Some Lutheran and ecumenical perspectives, (LWF Studies 1/2009) Geneva 2009, 77-92
  31. Η Αιγυπτιακή Εκκλησία μέχρι τον 4ο αιώνα, στο Χ. Βούλγαρη (κ.ά., επιμ.), Πορεία Μαρτυρίας, Αφιερωματικός Τόμος στη Μνήμη του Μακαριστού Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Κυρού Πέτρου του Ζ΄, Αθήνα 2010, 344-367
  32. Église et Culture aux premiers siècles chrétiens - Une tentative de description de leurs relations, à travers le modèle du martyre chrétien [γαλλ. μετάφραση εισήγησης στο Διεθνές Συνέδριο Εκκλησία και πολιτισμός, διοργ. Θεολογική Ακαδημία Βόλου, 7-10 Μαΐου 2009 με τίτλο «Πολιτισμός και Χριστιανική Εκκλησία κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες - απόπειρα περιγραφής των σχέσεών τους στο παράδειγμα του χριστιανικού μαρτυρίου» (υπό έκδοση στο περιοδικό Istina).

 

 • Βιβλιοκρισίες


  1. Χ. Γιανναρά, Το πραγματικό και το φαντασιώδες στην Πολιτική Οικονομία Αθήνα 1989, περ. Σύναξη 34 (Απρίλιος - Ιούλιος 1990) 134-135
  2. G. Limouris (επιμ.) Justice, Peace and the Integrity of Creation. Insights from Orthodoxy, Geneva 1990, περ. Orthodoxes Forum 5 (1991) 1, 146-150
  3. B. Roberg, Das zweite Konzil von Lyon (1274), Paderborn-München-Wien-Zürich 1990, περ. Orthodoxes Forum 6 (1992) 1, 128-130
  4. Β. Χριστοφορίδη, Οι ησυχαστικές έριδες κατά τον ΙΔ αιώνα, Θεσσαλονίκη 1993, περ. Σύναξη 50 (Απρίλιος - Ιούλιος 1994), 86
  5. Hans-Dieter Döpmann, Die Ostkirchen vom Bilderstreit bis zur Kirchenspaltung von 1054, Leipzig 1990 (Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen: I/8) περ. Orthodoxes Forum 10 (1994) 2, 255-256
  6. Στ. Γιαγκάζογλου, Προλεγόμενα στη θεολογία των ακτίστων ενεργειών, Κατερίνη 1992, περ. Σύναξη 53 (Ιανουάριος - Μάρτιος 1995) 113
  7. C. Mango, Βυζάντιο - αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, μετ. Δ. Τσουγκαράκη, Αθήνα 1990, περ. Σύναξη 62 (Απρίλιος - Ιούνιος 1997) 137-139
  8. Εμ. Π. Περσελή, Εξουσία και θρησκευτική αγωγή στην Ελλάδα του 19ου αι., Αθήνα 1997, περ. Σύναξη 65 (Ιανουάριος - Μάρτιος 1998) 133-134
  9. Β. Καραγιώργου, Το ζήτημα της σχέσεως Εκκλησίας και πολιτείας κατά την πε¬ρί¬ο¬δο της Επαναστάσεως (1821), Αθήνα 1998, περ. Σύναξη 69 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999) 124-126
  10. Θ. Παπαθανασίου, Ανεστιότητα και παραπεμπτικότητα, Αθήνα 1998, περ. Orthodoxes Forum 14 (2000) 252-255
  11. Σ. Ράμφου, Ο καημός του ενός, Ἀθήνα 2000, περ. Σύναξη 79 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2001) 112-115, με τίτλο «Η υποταγή ως απελευθέρωση»
  12. Richard Klein, Die Haltung der kappadokischen Bischöfe Basilius von Caesarea, Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa zur Sklaverei, Stuttgart 2000, περ. Byzantinische Zeitschrift 95 (2002), 696-698
  13. J. Zizioulas, (Metropolitan of Pergamon), Eucharist, Bishop, Church: The unity of the Church in the Divine Eucharist and the Bishop during the first three centuries, transl. by Elizabeth Theokritoff, Brooklyn, Ma: Holy Cross Orthodox Press 2001, περ. Orthodoxes Forum 18 (2004) 75-76
  14. Κ. Καλλινίκου, Εισαγωγή στην Ιστορία της Εκκλησίας [Μνήμες της καθ' ημάς ανατολής 7], Αθήναι 2001 περ. Orthodoxes Forum 18 (2004) 76-79
  15. Antonio Rigo (a cura di), Gregorio Palamas e oltre. Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino [Orientalia Venetiana 16], Firenze: Leo S. Olschki editore 2004, 315 S., περ. Byzantinische Zeitschrift 100 (2007) 252-255


 • Λήμματα


1. Photios, στό R. Blümer (επιμ.) Marienlexikon Bd. V, St. Ottilien 1993, 208-209
2. Proussos, Marienlexikon, ό.π., 344
3. Tinos, Marienlexikon, ό.π. Bd. VI, St. Ottilien 1994, 428-429
4. Spiritualität, στο H. Uhl et al. (επιμ.), Taschenlexikon Ökumene, Frankfurt a. M. 2003, σ. 244-245
5. Σκαπάνη, Λ. Δρούλια/Γ. Κουτσοπανάγου (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικού Τύπου 1784-1974, τ. Δ΄, Αθήνα 2008, σ. 100-103
6. Χριστιανική Δημοκρατία, Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικού τύπου, ό.π. σ. 358-359