Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Μπελέζος » Επιμέλειες Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

1. Καλλιτεχνική ἔκδοση τοῦ ποιητικοῦ ἔργου τοῦ Paul Claudel, ῾Ο δρόμος τοῦ Σταυροῦ. (Εἰσαγωγή- μετάφραση Τάκη Παπατσώνη· ξυλογραφίες Eric Gill) [Πρόλογος- ἐπιμέλεια Κ. Ἰ. Μπελέζου]. ᾽Αθῆναι (ἐκδ. «᾽Ιδεόγραμμα») 2002 (ISBN 960-7158-17-2).

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις: Ελευθεροτυπία 10 Ὀκτωβρίου 2002 (Β.Κ. Καλαμαράς)]

2. Συλλογική ἔκδοση Τιμητικοῦ Τόμου: Διακονία–Λειτουργία– Χάρισμα. Πατερική καί σύγχρονη ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τιμητικός Τόμος στόν Ὁμότιμο Καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Γεώργιο Ἀντ. Γαλίτη [ἐκδ. ἐπιτροπή: Ἰ. Καραβιδόπουλος, Γ. Πατρῶνος, Χρ. Οἰκονόμου, Χρ. Καρακόλης, Σ. Δεσπότης, Κ. Μπελέζος]. Λεβάδεια / Ἀθήνα 2006 (Ἱ. Μητρόπολις Θηβῶν καί Λεβαδείας. Κέντρο Ἀρχαιολογικῶν, Ἱστορικῶν καί Θεολογικῶν Μελετῶν / Ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ») (ISBN 960-88994-5-1), 616 σελ.

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις: Θεολογία 77/2 (2006) 747-752 καί Ἐκκλησία 83/10 (2006) 750-755 (Κ. Παπαθανασίου), ᾽Ανάπλασις φ. 426 (Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2006) 180 (Ἰ. Γαλάνης), Δελτίο Βιβλικών Μελετών 24/2 (2006) 264-269 (Κ. Παπαθανασίου)]

3. Ρωξάνδρας Στούρτζα, Ἀπομνημονεύματα. (Μετάφραση Μ. Τσάτσου, Πρόλογος- [ἱστορικές] σημειώσεις Κ. Χατζηαντωνίου, Γενική ἐπιμέλεια Κ. Ἰ. Μπελέζος). [Ἀθήνα] (ἐκδ. «᾽Ιδεόγραμμα») [2006] (ISBN 960-7158-40-7).

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις: Το Βήμα, 17 Δεκεμβρίου 2006, 69, Κοινωνία 51/4 (2008) 432-433 (Εὐ. Πονηρός)]

4. Joseph Conrad, Ὁ ἀναρχικός. Μία ἱστορία ἀπελπισίας. Μετάφραση Τ. Ραπαντζίκου. [Ἀθήνα] (ἐκδ. «᾽Ἐριφύλη») [2006] (ISBN 960-7633-82-2).

5. Δ. Π. Καλημέρη, Δρος Βιοτεχνολογίας, Ὁριακές Βιοτεχνολογικές Παρεμβάσεις. Περιβάλλον καί διατροφή. Ἀθήνα 2006 (ἐκδ. «Ἐριφύλη») [= Μονογραφίες Φιλοσοφίας καί Θεωρίας τῆς Βιοτεχνολογίας: 1] (ISBN 960-7633-77-6).

6. Δ. Π. Καλημέρη, Κρίσιμες Βιοτεχνολογικές Ἀποφάσεις. Θεωρητικά μοντέλα ἀλληλεπίδρασης Γονιδιακῆς Θεραπείας καί Βιοηθικοῦ Στοχασμοῦ. Ἀθήνα 2006 (ἐκδ. «Ἐριφύλη») [= Μονογραφίες Φιλοσοφίας καί Θεωρίας τῆς Βιοτεχνολογίας: 2] (ISBN 960-7633-87-3).

7. Δ. Π. Καλημέρη, Βιοτεχνολογικός Στοχασμός. Κριτικές Θεωρήσεις τοῦ Βιοτεχνολογικοῦ Ἐπιτεύγματος. Ἀθήνα 2006 (ἐκδ. «Ἐριφύλη») [= Μονογραφίες Φιλοσοφίας καί Θεωρίας τῆς Βιοτεχνολογίας: 3] (ISBN 960-7633-86-5).

8. Friedrich Nietzsche, Ὁ Ἀντίχριστος. νάθεμα κατά το Χριστιανισμο (Εἰσαγωγικά: Κ. Ζ. Δεληκωσταντής, Μετάφραση - Προλεγόμενα - Σημειώσεις - Γλωσσάριο: Β. Δουβαλέρης, Φιλολογικὴ θεώρηση: Δ. Πολυχρονάκης, Γεν. ἐπιμέλεια - Ἐπίμετρο: Κ. Ἰ. Μπελέζος). [Ἀθήνα] (ἐκδ. «᾽Ιδεόγραμμα») 2007 (ISBN 960-7158-41-3), 232 σελ.

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις: Τα Νέα, Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007 (Κ. Γεωργουσόπουλος), Ελευθεροτυπία / Βιβλιοθήκη, 9 Νοεμβρίου 2007 (Γ. Σιακαντάρης), Η κυριακάτικη Αυγή, 23 Μαρτίου 2008, 44 (Γ. Βαρθαλίτης), Κοινωνία 51/1 (2008) 101-103 (Χρ. Γ. Ρώμας), Καθημερινή, 15 Ἰουλίου 2008, 12 (π. Γ. Μεταλληνός), Σύναξη, τχ. 107 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2008) 106-108 (π. Γ. Μεταλληνός)]

9. Δ. Π. Καλημέρη, Γονιδιακή Θεραπεία. Ἀπό τήν ἐπινόηση στή διακινδύνευση (Ἀρχές, στόχοι καί αἰτήματα). Ἀθήνα 2007 (ἐκδ. «Ἐριφύλη») [= Μονογραφίες Φιλοσοφίας καί Θεωρίας τῆς Βιοτεχνολογίας: 4] (ISBN 978-960-6763-05-2).

10. Ἐθνικό καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Θεολογική Σχολή, Θέση καί ἀποστολή τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης στή σύγχρονη κοινωνία. Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης (Ἀθήνα, 24-25 Ἀπριλίου 2007). Παράρτημα: Ἡ ἵδρυση τῶν «Ἀνωτάτων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν» (Ν. 3432/2006) καί ἡ στάση τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης (Θέσεις καί ἀποφάσεις). Ἀθήνα 2008 [ἐπιμέλεια Ἀ. Κονταλῆ, ἐπιστασία: Κ. Ἰ. Μπελέζος], 208 σελ.

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις: Ἐκκλησία 85/7 (2007) 529-530 (Κ. Χολέβας)]

11. Εὐγένιος Βούλγαρις, Ἔκθεσις τῆς Ταυρικῆς Χερσοννήσου ἤτοι τῆς λεγομένης Μικρᾶς Ταταρίας. (Ἔκδοση ἀπό τόν αὐτόγραφο κώδικα Mscr. Dresd. DA 54 καί ἐπίμετρο Ἴλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister) [Τυπογραφική καί αἰσθητική ἐπιμέλεια Κ. Μπελέζος καί Σταμ. Χατζησταματίου]. [Ἀθήνα 2008] (ἐκδ. «᾽Ιδεόγραμμα») (ISBN 978-960-7158-43-7).

12. Τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Ἐκπαίδευση. Πρακτικά Ἡμερίδας-Εἰσηγήσεις. Ἀθήνα 2009 [Ἐποπτεία: Ἑ. Παπακώστα-Χριστινάκη, γενική ἐπιμέλεια: Κ. Ἰ. Μπελέζος, εἰδική ἐπιμέλεια-ἐκδοτική ἐπεξεργασία: Ἀ. Κονταλῆ] (ISBN 978-960-99068-1-4), 160 σελ.

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις: Θεολογία 81/2 (2010) 385-389 (Γ. Παπαδόπουλος)]

13. Ἐκδοτική ἐπιμέλεια Πρακτικῶν ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου: πόστολος Παλος κα Κόρινθος: 1950 Χρόνια π τ συγγραφ τν πιστολν πρς Κορινθίους (ρμηνεία – Θεολογία - στορία ρμηνείας –Φιλολογία – Φιλοσοφία - ποχή). Πρακτικ Διεθνος πιστημονικο Συνεδρίου (Κόρινθος, 23-25 Σεπτεμβρίου 2007), Ἐποπτεία: Ἐπιστημονικὴ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ (Ἐπικεφαλῆς: Στυλιανὸς Γ. Παπαδόπουλος). Ἐκδοτικὴ Ἐπιμέλεια: Κωνσταντῖνος Ἰ. Μπελέζος, συνεργίᾳ Σωτηρίου Σ. Δεσπότη καί Χρήστου Κ. Καρακόλη, Τόμ. Α΄-Β΄. Ἀθήνα 2009 (ἐκδ. Ψυχογιός), 754 + 16 (Εἰκόνες) καί 878 σελ. ἀντίστοιχα [Saint Paul and Corinth: 1950 Years since the Writing of the Epistles to the Corinthians (Exegesis - Theology - History of Interpretation - Philology - Philosophy - St Pauls Time). International Scholarly Conference Proceedings (Corinth, 23-25 September 2007). Edited by Constantine J. Belezos, in collaboration with Sotirios Despotis and Christos Karakolis, on behalf of the Scientific Organizing Committee (Chair: Stylianos G. Papadopoulos), Vol. I-II. Athens 2009] (Α΄: ISBN 978-960-453-659-7) (Β΄: ISBN 978-960-453-660-3).

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις: Ιστολόγιο βιβλικών σπουδών / Biblical Studies Blog (= Τακτική επισκόπηση ειδήσεων σχετικών με τις βιβλικές σπουδές και τον αρχέγονο Χριστιανισμό), http://biblicalstudiesblog.blogspot.com/2010/01/proceedings-and-papers-of-international.html (Ekaterini G. Tsalampouni), Πειραϊκή Ἐκκλησία ἀρ. φ. 213 (Μάρτιος 2010) 50 (Γ. Μπάρλας), Διαβάζω (Μάρτιος 2010) (Γ[ιάννης] Ν. Μ[πασκόζος]), Θεολογία 81/2 (2010) 384-385 (Β. Τζέρπος)]

12. «Ἀπόφοιτοι Διαπανεπιστημιακοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν ‘’Φύλο καὶ Θρησκεία’’ τοῦ Τμήματος Θεολογίας (2003-2008)», στό Θ. Ἰωαννίδου, «Χρονικά τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κατά τό ἔτος 2008», ᾽Επιστημονική ᾽Επετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Αθηνῶν 42 (2007) 521-538, ἰδιαιτ. σ. 523-526.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

1. Ἠλεκτρονική καταγραφή τῶν Ἁπάντων Δημητρίου Βικέλα ἀπό τό Ἵδρυμα Θησαυρός τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης (Ἀθήνα 2004) [μέλος ἐπιστημονικῆς συμβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς].

2. Ἠλεκτρονική καταγραφή τοῦ κειμένου τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου καί τῶν ἑρμηνειῶν της ἀπό τό Ἵδρυμα Θησαυρός τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης [ἐπιστημονικός ἐπιμελητής ἐκδόσεως] (ὑπό ἔκδοση).

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

 

«Το Πάσχα των Ελλήνων : Τα έθιμα του Πάσχα», Το Βήμα (Κυριακή 19 Απριλίου 2009) 73/Α41 (συνέντευξη στή δημοσιογράφο Μαρία Αντωνιάδου) και www.tovima.gr/default.asp