Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Μπελέζος » Εργογραφία Μεταφράσεις

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

(κατά χρονολογική σειρά)

1. «Τό βιβλίο τῆς ᾽Αποκαλύψεως καί ἡ Σχολή τῆς Τυβίγγης», στόν Τόμο: Εἰσηγήσεις Στ' Συνάξεως ᾽Ορθοδόξων Βιβλικῶν Θεολόγων: ῾Η ᾽Αποκάλυψη τοῦ ᾽Ιωάννη. Προβλήματα φιλολογικά, ἱστορικά, ἑρμηνευτικά, θεολογικά. (Λευκωσία, 26 Σεπτεμβρίου- 3 ᾽Οκτωβρίου 1991). [Λευκωσία 1993] (ISBN 9963-561-34-9), σ. 239-245.

2. «῾Η ᾽Ορθόδοξη ᾽Εκκλησία τῆς Ρωσίας καί ἡ Οὐνία. Σύγχρονη ἀναφορά», ᾽Ανάπλασις φ. 346 (Μάρτιος-᾽Απρίλιος 1993) 54-55.

3. «Θ. Νικολάου, ῾Η σημασία τῆς εἰκόνας στό μυστήριο τῆς Οἰκονομίας. Πατερικές μαρτυρίες. Θεσσαλονίκη 1992», ᾽Ανάπλασις φ. 349 (Σεπτέμβριος - ᾽Οκτώβριος 1993) 158 [= Βιβλιοκρισία].

4. Χρυσόστομος καί σύγχρονη βιβλική ἔρευνα: ῾Η χρονολογική ταξινόμηση τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ᾽Αποστόλου Παύλου. ᾽Αθήνα 1998 (ἐκδόσεις «Διήγηση») (ISBN 960-7951-02-6), 196 σελίδες.

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις στά περιοδικά: Orthodoxes Forum 13/1 (1999) 76-78 (Κ. Νικολακόπουλος), Κοινωνία 42/2 (1999) 221 (Δ.Γ. Κ[ατωπόδης]), ᾽Εκκλησιαστική ᾽Αλήθεια 23/ ἀρ. φ. 467 (1.5.1999) (Γ.Θ. Πρίντζιπας) κ.ἀ.]

5. «᾽Ιωάννης Παναγόπουλος: Βίος - Δράση - Συγγραφικό ἔργο», ᾽Επιστημονική ᾽Επετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Αθηνῶν 33 (1998) 25-63 [καί ἀνάτυπο].

6. (μέ ἄλλους συγγραφεῖς), Ἀξιολόγηση τῶν μαθητῶν τῆς Β' Λυκείου στά Θρησκευτικά. Ἀθήνα 1999 (ἔκδ. Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Κέντρο Ἐκπαιδευτικῆς Ἔρευνας), 271 σελίδες.

7. (μέ ἄλλους συγγραφεῖς), Ἀξιολόγηση τῶν μαθητῶν τῆς Γ' Λυκείου στά Θρησκευτικά. Ἀθήνα 1999 (ἔκδ. Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Κέντρο Ἐκπαιδευτικῆς Ἔρευνας), 207 σελίδες.

8. ῾Η ῾Ερμηνεία τοῦ Οἰκουμενίου τοῦ Σχολαστικοῦ στήν ᾽Αποκάλυψη τοῦ ᾽Ιωάννου. ῾Ιστορική καί μεθοδολογική προσέγγιση. Ἀθῆναι 1999 (= Κέντρον ᾽Ερεύνης Βυζαντίου τῆς ῾Εταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ: 8) (ISBN 960-7352-16-5), 230 σελίδες [διδακτορική διατριβή].

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις στίς ἐφημερίδες: ᾽Ορθοδοξία ἀρ. φ. 3 (Δεκέμβριος 1999) 60, ᾽Ελευθεροτυπία / Βιβλιοθήκη τχ. 103 (19.5.2000) 21 (Β. Καλαμαρᾶς), ᾽Εκκλησιαστική ᾽Αλήθεια (Ἰούλιος- Αὔγουστος 2002) 15 (Γ.Θ. Πρίντζιπας) καί στά περιοδικά: Κοινωνία 43/1 (2000) 106-107 (Δ.Γ. Κ[ατωπόδης]), ᾽Ανάπλασις ἀρ. φ. 390 (Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2000) 222 (Ἑλ. Ντίνου), ῾Αλιεύς 33/ ἀρ. 223 (Ἰούλιος- Αὔγουστος- Σεπτέμβριος 2000) 31, Ἑλληνοχριστιανική Ἀγωγή 54 (Μάρτιος 2001) 93-94 (Β. Χαραλαμπόπουλος), Θεολογία 78/2 (2007) 674-679 (Εὐ. Θεοδώρου)]

9. «᾽Ιωάννης Παναγόπουλος: Βίος - Δράση - Συγγραφικό ἔργο», στόν τόμο: (†) ᾽Ιωάννου Παναγοπούλου, Μόρφωση καί Μεταμόρφωση. ᾽Αθήνα 2000 (ἐκδ. ″῎Αθως”) (ISBN 960-85130-2-2), σ. 15-50.

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις: Σύναξη, τχ. 82 (Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2002) 111-113 (π. Κ. Παπαθανασίου)]

10. «᾽Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος καί χρονολόγηση τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὡς ἔκφραση χριστοκεντρικῆς ῾Ερμηνευτικῆς», στόν τόμο: Στ' Παύλεια. Πρακτικά Διεθνοῦς ᾽Επιστημονικοῦ Συνεδρίου. ῾Ο Χριστός στό κήρυγμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου– 2000 Χρόνια Χριστιανικῆς ζωῆς, ῾Ιστορίας καί Πολιτισμοῦ (Βέροια, 26-28 ᾽Ιουνίου 2000). Βέροια 2000 (ἔκδ. ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας), σ. 225-246.

[καί ἀνάτυπο· μέ ἐλαφρές τροποποιήσεις, καί στό ἔργο μας, Χρυσόστομος καί Ἀπόστολος Παῦλος: ῾Η χρονολογική ταξινόμηση τῶν παύλειων ἐπιστολῶν (2η ἔκδοση, πλήρως ἀναθεωρημένη καί ἐπαυξημένη). ᾽Αθήνα 2005 (ἐκδόσεις «Διήγηση»), σ. 179-96].

11. «᾽Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Εὐθύνες καί προοπτικές γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν», ἐφημερίδα ᾽Ορθοδοξία ἀρ. φύλ. 5 (Μάρτιος 2000) 37.

12. «῾Η τελευταία μας ᾽Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. (Εὐθύνες καί προοπτικές γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν)», Κοινωνία (Δελτίο τῆς Πανελληνίου ῾Ενώσεως Θεολόγων) 43 (᾽Απρίλιος- ᾽Ιούνιος 2000) 160-164.

13. «᾽Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. (Εὐθύνες καί προοπτικές γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα)», ῾Η ἀλήθεια (Μηνιαία ἐφημερίδα τῆς ᾽Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος) ἀρ. φύλ. 5 (᾽Ιούνιος 2000), σ. 3 καί ἀρ. φύλ. 6 (᾽Ιούλιος- Αὔγουστος 2000) 7.

14. «῾Η πάλη μέ τόν Χριστό τῆς ῾Ιστορίας καί τῆς σωτηρίας», Τόλμη (Μηνιαῖο ἐνημερωτικό περιοδικό τῆς ῾Ιερᾶς ᾽Αρχιεπισκοπῆς ᾽Αθηνῶν) τεῦχ. 3 (Δεκέμβριος 2000) 28-31.

15. «Οἱ Διδάκτορες τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Αθηνῶν (ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ θεσμοῦ ἕως σήμερα [19112000])», ᾽Επιστημονική ᾽Επετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Αθηνῶν 35 (2000) 566-632 [καί ἀνάτυπο· σέ νέα διευρυμένη κι ἐπεργασμένη ἔκδοση, Ἀθῆναι 2007 (βλ. παρακάτω ὑπ’ ἀρ. 49 μελέτη)].

16. «Χρονικά τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κατά τό ἔτος 2000», ᾽Επιστημονική ᾽Επετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Αθηνῶν 35 (2000) 795-814 [καί ἀνάτυπο].

17. Bibel und Midrasch. Zur Bedeutung der rabbinischen Exegese für die Bibelwissenschaft. Hrsg. von Gerhard Bodendorfer und Matthias Millard (unter Mitarb. von Bernhard Kagerer). Tübingen 1998: Mohr-Siebeck (= Forschungen zum Alten Testament: 22), Δελτίο Βιβλικῶν Μελετῶν 19 (2000) 116-125 (ἑλληνιστί) [= Βιβλιοκρισία].

18. «Γεώργιος ᾽Αντ. Γαλίτης (8.11.1926-): Βίος Δράση  Συγγραφικό ἔργο», ᾽Επιστημονική ᾽Επετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Αθηνῶν 36 (2001) 7-77 [καί ἀνάτυπο].

19. «Χρονικά τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κατά τό ἔτος 2001», ᾽Επιστημονική ᾽Επετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Αθηνῶν 36 (2001) 955-996 [καί ἀνάτυπο].

20. «Μνήμη τῶν Καθηγητῶν τῆς Καινῆς Διαθήκης Γεωργίου Γρατσέα, ᾽Ιωάννου Παναγοπούλου καί Παναγιώτου ᾽Ανδριοπούλου», στό προηγούμενο ἄρθρο μας, σ. 963-971.

21. «Μνήμη Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Αθηνῶν: Γεώργιος Γρατσέας, ᾽Ιωάννης Παναγόπουλος, Παναγιώτης ᾽Ανδριόπουλος», Κοινωνία 44 (᾽Απρίλιος-᾽Ιούνιος 2001), σ. 189-194.

22. Bibel und Midrasch. Zur Bedeutung der rabbinischen Exegese für die Bibelwissenschaft. Hrsg. von Gerhard Bodendorfer und Matthias Millard (unter Mitarb. von Bernhard Kagerer). Tübingen 1998: Mohr-Siebeck (= Forschungen zum Alten Testament: 22), Orthodoxes Forum (ἐπιστημονικό περιοδικό τοῦ ᾽Ινστιτούτου ᾽Ορθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου) 15 (2001) 231-238 [= Βιβλιοκρισία στά γερμανικά].

23. «Δ. ΓόνηΧρ. Κολοβοῦ, Κύριλλος Χριστάκης, νέος μητροπολίτης Κυθήρων», Θεολογία (= Τριμηνιαῖο ἐπιστημονικό περιοδικό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾽Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος) 73 (2002) 340-343 [= Βιβλιοκρισία].

24. «Προλογικό Σημείωμα» στήν καλλιτεχνική ἔκδοση τοῦ ποιητικοῦ ἔργου τοῦ Paul Claudel, ῾Ο δρόμος τοῦ Σταυροῦ. (Εἰσαγωγή μετάφραση Τάκη Παπατσώνη· ξυλογραφίες Eric Gill). ᾽Αθῆναι (ἐκδ. ″᾽Ιδεόγραμμα”) 2002 (ISBN 960-7158-17-2), σ. 7-9.

25. «Job: The Person, the Book and its Interpretation (A Historical-Literary and Theological Introduction)», στόν τόμο: Sinai, St Catherine's Monastery Codex Graecus 3. The Book of Job-Commentaries and Protheories (Facsimile edition). Introductory Text, Book of Job - English Translation). Athens (″Grafida Publishing S.A.”) 2002 (ISBN 960-87262-1-2), σ. 39-86.

26. «᾽Ιώβ: Τό πρόσωπο, τό βιβλίο καί ἡ ἑρμηνεία του (῾Ιστορικο-φιλολογική καί θεολογική εἰσαγωγή)», στόν τόμο: Σιναιτικός Κώδικας 3. Τό Βιβλίο τοῦ ᾽Ιώβ - Σχόλια καί προθεωρίες (Πανομοιότυπη ἔκδοση). Εἰσαγωγικά κείμενα- Μεταγραφή στήν τρέχουσα γλώσσα. ᾽Αθήνα (″Γραφίδα ᾽Εκδοτική Α.Ε.”) 2002 (ISBN 960-87262-1-2), σ. 41-94.

[Βιβλιοκρισία: Θεολογία 74 (2003) 817-820 (Π.Ν. Σιμωτᾶς). Βιβλιογραφική καταχώρηση: Διεθνής Ἕνωση Βυζαντινῶν Σπουδῶν/ Ἑλληνική Ἐπιτροπή Βυζαντινῶν Σπουδῶν, Δεκαπέντε Χρόνια Βυζαντινολογικῆς Βιβλιογραφίας στήν Ἑλλάδα (1991-2005) (ἐπιμ. Τ. Κόλλια καί Τ. Μανιάτη-Κοκκίνη). Ἀθήνα 2008, σ. 147 http://www.byzantinestudies.gr/uploads/files/Bibliography.pdf]

27. «῾Η διαχρονική πρόκληση τοῦ ἱστορικοῦ προσώπου τοῦ ᾽Ιησοῦ γιά τή θεολογία καί τό ἀνθρώπινο πνεῦμα. (῾Ιστορικο-θεολογική προσέγγιση ἀπό πλευρᾶς ῾Ερμηνευτικῆς)», ᾽Επιστημονική ᾽Επετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Αθηνῶν 37 (2002) 581-609 [καί ἀνάτυπο].

28. «Χρονικά τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κατά τό ἔτος 2002», ᾽Επιστημονική ᾽Επετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Αθηνῶν 37 (2002) 799-836.

29. «῾Η θεωρία τοῦ Dr Heinz Warnecke περί τῆς ταυτίσεως τῆς Μελίτης τῶν Πράξεων μέ τήν Κεφαλληνία. (Κριτικές παρατηρήσεις)», στόν τόμο: Κεφαλληνία – Μελίτη. Πρακτικά Συναντήσεως 1999 [Κεφαλληνία, 25-30 Αὐγούστου]. (ἐπιμ. π. Γ. Μεταλληνοῦ, συνεργ. Λ. Μπράνγκ). ᾽Αθήνα 2003 (ἔκδ. ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας), σ. 278-294.

[μέ ἐλαφρές τροποποιήσεις, καί στό ἔργο μας, Χρυσόστομος καί Ἀπόστολος Παῦλος: ῾Η χρονολογική ταξινόμηση τῶν παύλειων ἐπιστολῶν (2η ἔκδοση, πλήρως ἀναθεωρημένη καί ἐπαυξημένη). ᾽Αθήνα 2005 (ἐκδόσεις «Διήγηση»), σ. 197-215].

30. «῾Ο Χριστός, ἀρχή καί τέλος τῆς κυρίλλειας ῾Ερμηνευτικῆς», στόν τόμο: Σκάνδαλο ὁ Χριστός χθές, σκάνδαλο καί σήμερα. Γιατί; (῾Η Χριστολογία τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ᾽Αλεξανδρείας). Εἰσηγήσεις στό Θεολογικό Συνέδριο τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας καί ᾽Ωλένης (᾽Αμαλιάδα 16 καί 17 Φεβρουαρίου 2002). Πύργος 2003 (ἔκδ. ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ᾽Ηλείας), σ. 93-100 [καί ἀνάτυπο].

31. «῾Αγία Γραφή καί Παράδοση: Μία ἀδιάσπαστη ἐν Χριστῷ ἑνότητα», Ἀνησυχίες (= περιοδικό Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Φοιτητῶν καί Ἐπιστημόνων) 22/ ἀρ. φ. 72 (Ἰανουάριος- Δεκέμβριος 2004) 3-12.

32. «῾Ο ᾽Ιώβ καί οἱ βυζαντινές του ῾Ερμηνεῖες στόν εἰκονογραφημένο κώδικα 3 τῆς ῾Ι. Μονῆς Σινᾶ (Παρουσίαση τῆς ὁμοιοτυπικῆς ἐκδόσεως τοῦ ἔργου)», Χρονικά 27/ ἀρ. φ. 190 (Μάρτιος-᾽Απρίλιος 2004) 6-8.

33. «῾Ο ᾽Ιώβ καί οἱ βυζαντινές του ῾Ερμηνεῖες στόν εἰκονογραφημένο κώδικα 3 τῆς ῾Ι. Μονῆς Σινᾶ (᾽Από τήν παρουσίαση τῆς ὁμοιοτυπικῆς ἐκδόσεως τοῦ ἔργου)», ᾽Εφημέριος 53/5 (Μάϊος 2004) 21-25.

34. «Παγκοσμιοποίηση καί Καινή Κτίση», ᾽Επιστημονική ᾽Επετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Αθηνῶν 38 (2003) 497-520 [καί ἀνάτυπο].

[μέ ἐλαφρές τροποποιήσεις, καί στόν φάκελό μας, Περιβάλλον: Ἁγία Γραφή καί Ὀρθόδοξη παράδοση. ᾽Αθήνα 2007 (ἐκδόσεις Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν), σ. 113-136].

35. «Χρονικά τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κατά τό ἔτος 2003», ᾽Επιστημονική ᾽Επετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Αθηνῶν 38 (2003) 677-706 [καί ἀνάτυπο].

36. «″Οἱ θεολογικές σπουδές στήν Ἑλλάδα”. Α´ Συμπόσιον Θεολογικῶν Σχολῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 1-2 Ἰουνίου 2004)», Κοινωνία 46/2 (2004) 206-207.

37. «Α´ Συμπόσιο Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης: ″Οἱ θεολογικές σπουδές στήν Ἑλλάδα”», Τό Καποδιστριακό (ἔκδοση τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν) 3/ ἀρ. φ. 50 (15 Ἰουλίου 2004) 12.

38. «Χρονικά τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κατά τό ἔτος 2004» [μέ τή συνεργασία τοῦ Δρος Θ. Ἰωαννίδη], ᾽Επιστημονική ᾽Επετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Αθηνῶν 39 (2004) 659-698 [καί ἀνάτυπο].

39. Χρυσόστομος καί Ἀπόστολος Παῦλος: ῾Η χρονολογική ταξινόμηση τῶν παύλειων ἐπιστολῶν (2η ἔκδοση, πλήρως ἀναθεωρημένη καί ἐπαυξημένη). ᾽Αθήνα 2005 (ἐκδόσεις «Διήγηση») (ISBN 960-7951-52-2), 263 σελίδες.

[Βιβλιοκρισία: Κοινωνία 49/4 (Ὀκτώβριος- Δεκέμβριος 2006) 433-434 (Ἠ.Δ. Μπάκος)]

40. «Γεώργιος ᾽Αντ. Γαλίτης (*8.11.1926): Βίος– Δράση– Συγγραφικό ἔργο», στόν τόμο: Διακονία–Λειτουργία– Χάρισμα. Πατερική καί σύγχρονη ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τιμητικός Τόμος στόν Ὁμότιμο Καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Γεώργιο Ἀντ. Γαλίτη [ἐκδ. ἐπιτροπή: Ἰ. Καραβιδόπουλος, Γ. Πατρῶνος, Χρ. Οἰκονόμου, Χρ. Καρακόλης, Σ. Δεσπότης, Κ. Μπελέζος]. Λεβάδεια / Ἀθήνα 2006 (Ἱ. Μητρόπολις Θηβῶν καί Λεβαδείας. Κέντρο Ἀρχαιολογικῶν, Ἱστορικῶν καί Θεολογικῶν Μελετῶν / Ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ») (ISBN 960-88994-5-1), σ. 23-97.

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις: Θεολογία 77/2 (2006) 747-752 καί Ἐκκλησία 83/10 (2006) 750-755 (Κ. Παπαθανασίου), ᾽Ανάπλασις φ. 426 (Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2006) 180 (Ἰ. Γαλάνης), Δελτίο Βιβλικών Μελετών 24/2 (2006) 264-269 (Κ. Παπαθανασίου)]

41. «῾Αγία Γραφή καί Παράδοση: Μία ἀδιάσπαστη ἐν Χριστῷ ἑνότητα», στόν τόμο: Ἁγία Γραφή καί σύγχρονος Ἄνθρωπος. Τιμητικός Τόμος στόν Καθηγητή Ἰωάννη Δ. Καραβιδόπουλο. Θεσσαλονίκη 2006 (ἐκδόσεις Π. Πουρναρᾶ) (ISBN 960-242-346-3), σ. 317-324.

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις: Δελτίο Βιβλικών Μελετών 24/2 (2006) 269-274 (Χ. Ατματζίδης), Θεολογία 77/2 (2006) 738-742 (Εὐ. Θεοδώρου)]

42. «Ὁ Οἰκουμένιος καί τά ἀποδιδόμενα εἰς αὐτόν ἑρμηνευτικά σχόλια κατά τήν ἔκδοσιν τοῦ J.-P. Migne», Εἰσαγωγικά τῆς ἑλληνικῆς ἐκδόσεως τοῦ J.-P. Migne, Patrologia Graeca 118 (= Οἰκουμένιος). Ἀθῆναι 2006 (ἐπιμ. π. Ἰωάν. Διώτη / Κέντρον Πατερικῶν Ἐκδόσεων), σ. I-XXIX [καί ἀνάτυπο].

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις: Θεολογία 78/2 (2007) 674-679 (Εὐ. Θεοδώρου)]

43. «Συλλογή παλαιτύπων βιβλίων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς στό Μουσεῖο Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν» [σέ συνεργασία μέ τήν ὑπ. Δρα Ἀ. Κονταλῆ], Θεολογία 77/2 (2006) 503-555.

44. «Ἀπόκρυφα τῆς Καινῆς Διαθήκης: Ἑλληνόφωνες ἐκδόσεις τῶν σωζόμενων κειμένων τους», Δελτίο Βιβλικών Μελετών 24/2 (2006) 237-239.

45. Ἡ Σημειολογία τοῦ Γάμου στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. (Πρόσωπα καί συμβολισμοί). Ἀθήνα 2007 (ἐκδόσεις «Ἐριφύλη») (ISBN 960-7633-78-4), 192 σελ.

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις: Εὐθύνη τχ. 443 (Νοέμβριος 2008) 557 (Ὁ Σημειωτής [Κ. Τσιρόπουλος]), Ὀρθόδοξος Τύπος φ. 1764 (26.12.2008) 2 (Μιχ. Μιχαηλίδης), Κοινωνία 52/3 (Ἰούλιος- Σεπτέμβριος 2009) 319-320 (Ἠ.Δ. Μπάκος), Καινή Κτίσις 86/1 (Ἰανουάριος 2010) 9-10 (Εὐ. Πονηρός)]

46. «″Ἀντίχριστος” καί Φρειδερῖκος Νίτσε: Ἡ μετανοηματοδότηση τοῦ χριστιανικοῦ», Ἐπίμετρο τῆς ἑλληνικῆς ἐκδόσεως τοῦ Friedrich Nietzsche, Ὁ Ἀντίχριστος. Ἀνάθεμα κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ (Εἰσαγωγικά: Κ. Ζ. Δεληκωσταντής, Μετάφραση - Προλεγόμενα - Σημειώσεις - Γλωσσάριο: Β. Δουβαλέρης, Φιλολογικὴ θεώρηση: Δ. Πολυχρονάκης, Γεν. ἐπιμέλεια - Ἐπίμετρο: Κ. Ἰ. Μπελέζος). [Ἀθήνα] (ἐκδ. «᾽Ιδεόγραμμα») 2007 (ISBN 960-7158-41-3), σ. 217-228.

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις: Τα Νέα, Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007 (Κ. Γεωργουσόπουλος), Ελευθεροτυπία / Βιβλιοθήκη, 9 Νοεμβρίου 2007 (Γ. Σιακαντάρης), Η κυριακάτικη Αυγή, 23 Μαρτίου 2008, 44 (Γ. Βαρθαλίτης), Κοινωνία 51/1 (2008) 101-103 (Χρ. Γ. Ρώμας), Καθημερινή, 15 Ἰουλίου 2008, 12 (π. Γ. Μεταλληνός), Σύναξη, τχ. 107 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2008) 106-108 (π. Γ. Μεταλληνός)]

47. «᾽Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος: Ἀρχές τῆς βιβλικῆς του ῾Ερμηνευτικῆς», Ἐκκλησία 84/10 (Δεκέμβριος 2007) 926-933.

48. «᾽Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος καί Ἀπόστολος Παῦλος: Ἡ χρονολόγηση τοῦ Corpus Paulinum ἀπό τόν ἱ. Χρυσόστομο ὡς ἔκφραση τῆς χριστοκεντρικῆς του ῾Ερμηνευτικῆς», στόν τόμο: Χρυσοστομικό Συμπόσιο: Ἡ προσωπικότητα καί ἡ θεολογία ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἀθήνα (ἐκδόσεις «Ἀποστολικῆς Διακονίας» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) 2007 (ISBN 978-960-315-596-6), σ. 589-610.

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις: Ταξιδεύοντας τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007-Φεβρουάριος 2008) 4-5 (π. Κ. Παπαθανασίου)]

49. Οἱ Διδάκτορες τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κατά τά ἔτη 1911-2006. Ἀθῆναι 2007 (ISBN 978-960-7951-65-6), 112 σελ.

[Βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις: Το Καποδιστριακό τχ. 149 (1.7.2009) 14 καί σέ ἠλεκτρονική μορφή: http://kapodistriako.uoa.gr/ Α.Φ. 149 [01/07/09] (Γερ. Ζώρας)]

50. «Ἁρμαγεδδών», Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Τύπου 1784-1974 (ἐπιμ. Λ. Δρούλια- Γ. Κουτσοπανάγου), τόμ. Α΄: Α-Δ. Ἀθήνα 2008 (Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐρευνῶν / Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν: 103) (ISBN 978-960-7916-53-2), σ. 284-285.

51. «Κιβωτός», Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Τύπου 1784-1974 (ἐπιμ. Λ. Δρούλια- Γ. Κουτσοπανάγου), τόμ. Β΄: Ε-Κ. Ἀθήνα 2008 (Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐρευνῶν / Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν: 103) (ISBN 978-960-7916-54-9), σ. 559-560.

52. «Johannes Chrysostomos und die Prinzipien seines exegetischen Denkens», Zur Debatte. Themen der Katholischen Akademie in Bayern 38/1(2008) 37-38.

53. «’’ Ἁγία Γραφή ἑρμηνεύει ἑαυτήν’’: Σπουδή στήν μείζονα ἐξηγητική ἀρχή τοῡ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου», στόν τόμο: γιος ωάννης Χρυσόστομος: 1600 τη (407-2007). Πρακτικά Διεθνοῦς πιστημονικοῦ Συνεδρίου Τμήματος Ποιμαντικς καί Κοινωνικς Θεολογίας ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 22-25 Νοεμβρίου 2007) [ὑπό ἔκδοση].

54. «Johannes Chrysostomos als Exeget: Prämisse und Folgerungen seines exegetischen Hauptanliegens», Orthodoxes Forum [= Zeitschrift des Instituts für Orthodoxe Theologie der Universität München] 22/1 (2008) [= Johannes Chrysostomos: Zum 1600. Todestag des Kirchenvaters (407-2007)] (ISSN 0933-8586) 43-51.

55. «Γεώργιος Π. Πατρῶνος: Βίος - Δράση - Συγγραφικό ἔργο», ᾽Επιστημονική ᾽Επετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Αθηνῶν 41 (2006) 27-59 [καί ἀνάτυπο].

56. «Τό δικαίωμα τοῦ γάμου καί τῆς ἀγαμίας στίς ἐπιστολές τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρός Κορινθίους», ᾽Επιστημονική ᾽Επετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Αθηνῶν 42 (2007) 481-506 [καί ἀνάτυπο].

57. Χρυσόστομος καί Ἀπόστολος Παῦλος: Χρονολόγηση τῶν παύλειων ἐπιστολῶν καί χρυσοστόμεια Ἑρμηνευτική (Τρίτη ἔκδοση, συμπληρωμένη). ᾽Αθήνα 2008 (ἐκδόσεις «Διήγηση») (ISBN 978-960-7951-52-6), 277 σελ.

58. «Γυναῖκες καί δικαίωμα λόγου στήν πρωτοχριστιανική κοινωνία τῆς Κορίνθου: Ἑρμηνεία τῆς περί σιγῆς τῶν γυναικῶν παύλειας προτροπῆς (Α΄ Κορ. 14,34)», στόν τόμο: Πρακτικά Γ΄ Παγκορινθιακοῦ Συνεδρίου [Κιάτο, Δερβένι, Ξυλόκαστρο, Νεμέα, Γκούρα, Κόρινθος, 16 Μαρτίου, 6 καί 20 Ἀπριλίου, 11, 18 καί 25 Μαΐου 2008] (ἐπιμέλεια: Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου). Ἵδρυμα Κορινθιακῶν Μελετῶν: Κιάτο 2009 (ISBN 978-960-86502-4-4), σ. 273-279.

59. «Τό δικαίωμα τοῦ γάμου καί τῆς ἀγαμίας στίς ἐπιστολές τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρός Κορινθίους», Ἀπόστολος Τίτος [= ἐπίσημο Δελτίο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης] περίοδος Γ΄ τεῦχος 10 (Αὔγουστος 2008) [Μέρος Β΄: Πρακτικά Παγκρητίου Θεολογικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, μέ θέμα: «Παῦλος, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν» (Ἡράκλειο, 13-15 Νοεμβρίου 2008)] (ISSN 1106-6679), σ. 177-197.

60. «Εἰσαγωγικά στό βίο τοῦ ἀποστόλου Παύλου: Σταθμοί τῆς πορείας του μέ βάση τήν ἀφήγηση τῶν Πράξεων», στόν τόμο: πόστολος Παλος κα Κόρινθος: 1950 Χρόνια π τ συγγραφ τν πιστολν πρς Κορινθίους (ρμηνεία -Θεολογία - στορία ρμηνείας - Φιλολογία - Φιλοσοφία - ποχή). Πρακτικ Διεθνος πιστημονικο Συνεδρίου (Κόρινθος, 23-25 Σεπτεμβρίου 2007), Ἐποπτεία: Ἐπιστημονικὴ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ (Ἐπικεφαλῆς: Στυλιανὸς Γ. Παπαδόπουλος). Ἐκδοτικὴ Ἐπιμέλεια: Κωνσταντῖνος Ἰ. Μπελέζος, συνεργίᾳ Σωτηρίου Σ. Δεσπότη καί Χρήστου Κ. Καρακόλη, Τόμος Α΄. Ἀθήνα 2009 (ἐκδ. Ψυχογιός) [Saint Paul and Corinth: 1950 Years since the Writing of the Epistles to the Corinthians (Exegesis - Theology - History of Interpretation - Philology - Philosophy - St Paul’s Time). International Scholarly Conference Proceedings (Corinth, 23-25 September 2007). Edited by Constantine J. Belezos, in collaboration with Sotirios Despotis and Christos Karakolis, on behalf of the Scientific Organizing Committee (Chair: Stylianos G. Papadopoulos), Volume I. Athens 2009] (ISBN 978-960-453-659-7), σ. 81-90.

61. «’’Προσευχόμεναι’’ καί ‘’προφητεύουσαι’’ στήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου: Ρητορικο-θεολογική ἑρμηνευτική προσέγγιση τοῦ Α΄ Κορ. 11,3-16 (Συμβολή στήν ἔρευνα γιά τή θέση τῶν γυναικῶν κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο)», στόν τόμο: πόστολος Παλος κα Κόρινθος: 1950 Χρόνια π τ συγγραφ τν πιστολν πρς Κορινθίους (ρμηνεία - Θεολογία - στορία ρμηνείας - Φιλολογία - Φιλοσοφία - ποχή). Πρακτικ Διεθνος πιστημονικο Συνεδρίου (Κόρινθος, 23-25 Σεπτεμβρίου 2007), Ἐποπτεία: Ἐπιστημονικὴ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ (Ἐπικεφαλῆς: Στυλιανὸς Γ. Παπαδόπουλος). Ἐκδοτικὴ Ἐπιμέλεια: Κωνσταντῖνος Ἰ. Μπελέζος, συνεργίᾳ Σωτηρίου Σ. Δεσπότη καί Χρήστου Κ. Καρακόλη, Τόμος Β΄. Ἀθήνα 2009 (ἐκδ. Ψυχογιός) [Saint Paul and Corinth: 1950 Years since the Writing of the Epistles to the Corinthians (Exegesis - Theology - History of Interpretation - Philology - Philosophy - St Paul’s Time). International Scholarly Conference Proceedings (Corinth, 23-25 September 2007). Edited by Constantine J. Belezos, in collaboration with Sotirios Despotis and Christos Karakolis, on behalf of the Scientific Organizing Committee (Chair: Stylianos G. Papadopoulos), Volume II. Athens 2009] (ISBN 978-960-453-660-3), σ. 310-351.

62. «Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον (Ματ. 6,11· Λουκ. 11,3): Σύντομη ἑρμηνευτικὴ θεώρηση», Βημόθυρο 2-3 (Ἄνοιξη-Καλοκαίρι 2010) 40-43.

63. «Ἀπόστολος Παῦλος. Ὁ ἀφηγηματικός βίος του Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, κατά τή μαρτυρία τῶν Πράξεων: Ἡ πορεία τοῦ Παύλου, ἡ παραμονή του στήν Κόρινθο καί τό μαρτύριο», Ἡ Φωνή τῶν Ἀποφοίτων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κορίνθου, ἀρ. φ. 19 (Ἰούνιος-Αὔγουστος 2010) 1-3.

64. «Hans Küng (1928-): Παρουσίαση του προσώπου και του έργου του με αφορμή τη μετάφραση του βιβλίου του ‘’Η αρχή των πάντων’’ απο τις εκδόσεις Ψυχογιός (Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 31.5.2010)», http://www.psichogios.gr/datafiles/videos/HansKung_Belezos.pdf.

65. «Νίκος Καζαντζάκης: Ἑρμηνευτὴς τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τοῦ καιροῦ του (μὲ βάση κυρίως τὸ ἔργο του Ὁ Χριστὸς Ξανασταυρώνεται)», ᾽Επιστημονική ᾽Επετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾽Αθηνῶν 44 (2009) [ὑπό ἔκδοση].

66. «Γυναῖκες καί ἐγκράτεια λόγου: Ἑρμηνευτική προσέγγιση τοῦ Α΄ Κορ. 14,34 (Αἱ γυναῖκες [ὑμῶν] ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν)», στόν τόμο: Ἁγία Γραφή καί Ἑλληνικός Κόσμος. Τιμητικός Τόμος στόν Καθηγητή Ἰωάννη Γαλάνη. Θεσσαλονίκη 2011 (ἐκδόσεις Π. Πουρναρᾶ) [ὑπό ἔκδοση].

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 

1. Ulrich Luz, «῾Η σημασία τῶν Πατέρων τῆς ᾽Εκκλησίας γιά τήν ἑρμηνεία τῆς ῾Αγίας Γραφῆς. (Μία δυτική- προτεσταντική θεώρηση)», Δελτίο Βιβλικῶν Μελετῶν 17 (1998) 7-35 [καί ἀνάτυπο, ᾽Αθήνα 1999].

2. Thomas Kothmann, «Ὁ μορφωτικός χαρακτήρας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στή Δημόσια Ἐκπαίδευση (Εὐρωπαϊκό πλαίσιο - Γερμανικό παράδειγμα)», στόν διαδικτυακό τόπο: www.pischools.gr/lessons/ religious/europ_diast/Thomas_Kothmann.doc καί στόν τόμο: Τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Ἐκπαίδευση. Πρακτικά Ἡμερίδας-Εἰσηγήσεις. Ἀθήνα 2009 [Ἐποπτεία: Ἑ. Παπακώστα-Χριστινάκη, γενική ἐπιμέλεια: Κ. Ἰ. Μπελέζος, εἰδική ἐπιμέλεια-ἐκδοτική ἐπεξεργασία: Ἀ. Κονταλῆ], σ. 87-131 (ISBN 978-960-99068-1-4) [σέ συνεργασία μέ ἄλλους].