Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Μπελέζος » Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α) Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (Ζ΄ Εξαμήνου)

(HOLY SCRIPTURE HERMENEUTICS AND NEW TESTAMENT EXEGESIS)

 

Α. Θεωρία και τέχνη της χριστιανικής Ερμηνευτικής. Ιστορία της Ερμηνείας της Αγίας Γραφής και των μεθόδων της, με ιδιαίτερη έμφαση στην Καινή Διαθήκη. Αρχές και προϋποθέσεις της Ορθοδόξου Ερμηνευτικής. Προβλήματα και εφαρμογές.

Β. Θέματα Ερμηνευτικής και Ερμηνείας (Επιστολές αποστόλου Παύλου, Ευαγγέλια, Ιωάννου Αποκάλυψις κ.ά.).

 

β) Ε π ι λ ε γ ό μ ε ν α

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (Η΄ Εξαμήνου)

(ENVIRONMENT: HOLY SCRIPTURE AND ORTHODOX TRADITION)

 

Αποκάλυψη και Οικολογία. Αγία Γραφή, Παράδοση και φυσικό περιβάλλον: Η πρόκληση για την Εκκλησία και τη Θεολογία. Ευθύνη και δυνατότητα αναστροφής του πρόωρου τέλους της θείας Δημιουργίας. Θεολογική κριτική και ήθος εκκλησιαστικό. Παιδαγωγικές προτάσεις και πρακτικές παρεμβάσεις.

 

γ) Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ά

1. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ (Α΄ Εξαμήνου)

(NEW TESTAMENT THEOLOGY AND GENDER)

Ορθόδοξη Βιβλική Θεολογία και σύγχρονη Φεμινιστική Θεολογία. Η θέση του Φύλου στην Αγία Γραφή. Άνδρας και Γυναίκα ως εκφράσεις του αυτού ανθρωπολογικού χαρίσματος. Γυναίκες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ισότητα και ισοτιμία, εκκλησιαστική και χαρισματική λειτουργία. Κείμενα που αφορούν τη θέση και τη σχέση των δύο φύλων στην Εκκλησία: ερμηνείες και παρερμηνείες, εννοήσεις και παρανοήσεις, καταλήψεις και προκαταλήψεις.

 

2. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ (Β΄ Εξαμήνου)

(NEW TESTAMENT AND PATRISTIC HERMENEUTICS)

Ιστορία της Ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τους Πατέρες της Εκκλησίας και η σημασία της για τη σύγχρονη βιβλική και δη καινοδιαθηκική έρευνα. Αρχές και προϋποθέσεις της Πατερικής Ερμηνευτικής. Παραδείγματα και εφαρμογές. Συμβατότητα με τη σύγχρονη «ιστορικο-κριτική» μέθοδο. Η αξία της για τη θεολογία και τη ζωή της Εκκλησίας.