Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα » Οργάνωση, Διοίκηση και Διάρθρωση

Οργάνωση και Λειτουργία του Τμήματος Θεολογίας

Πρόεδρος:  Θωμάς Αντ. Ιωαννίδης, Αναπλ. Καθηγητής (2015-2017, 2017-2019)
Αναπλ. Πρόεδρος: Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου, Αναπλ. Καθηγήτρια (2015-17, 2017-2019)

Το Τμήμα Θεολογίας είναι βασική ακαδημαϊκή μονάδα, που καλύπτει επιστημονικά το ερευνητικό και διδακτικό αντικείμενο της επιστήμης του.

Με εκλογή ορίζονται:

  • Ο Πρόεδρος του Τμήματος (για 2 έτη)
  • Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος (για 2 έτη)
  • Οι Διευθυντές των Τομέων (για 1 έτος)

 Η διοίκηση του Τμήματος ασκείται από τα εξής όργανα:

 
α. Πρόεδρος.

Αρμοδιότητες Προέδρου: Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Τμήματος, καταρτίζει τις Ημερήσιες Διατάξεις τους, προεδρεύει των εργασιών τους, εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς τους, είναι αρμόδιος μαζί με τη Γραμματέα του Τμήματος για την τήρηση των σχετικών πρακτικών των συνεδριάσεών τους, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους, συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπαιρέωση συγκεκριμένων θεμάτων, προΐσταται των Υπηρεσιών του Τμήματος, μετέχει αυτοδικαίως στη Σύγκλητο και εκπροσωπεί το Τμήμα μέσα στα πλαίσια του νόμου. Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ή όταν έχει σχετική εξουσιοδότηση από αυτόν.

 
β. Γενική Συνέλευση.

Συγκρότηση: Σε αυτή συμμετέχουν: ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος, όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., ο εκπρόσωπος του Ε.Τ.Ε.Π., οι εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και οι εκπρόσωποι των φοιτητών.

Σύγκληση: Η Γ.Σ. του Τμήματος συνέρχεται σε τέσσερις τακτικές συνεδριάσεις το χρόνο και εκτάκτως με απόφαση του Προέδρου ή αν το ζητήσει το ένα τρίτο των μελών της για κρίσεις εκλογής ή εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. ή για άλλο συγκεκριμένο θέμα.

Αρμοδιότητες: Η Γ.Σ., εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων που της δίνει ο νόμος, έχει και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται ειδικά στο άρθρο 4 του Ν. 2082/92.


γ. Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

Συγκρότηση: Σε αυτήν μετέχουν ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., οι εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και η Γραμματέας του Τμήματος.

Αρμοδιότητες: Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για τη διατύπωση γνώμης, πρότασης ή λήψη απόφασης μέσα στα πλαίσια του νόμου για κάθε θέμα των Μεταπτυχιακών Σπουδών.


δ. Διοικητικό Συμβούλιο.

Συγκρότηση: Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, τους Διευθυντές των Τομέων, έναν εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και δύο εκπροσώπους των Φοιτητών. Στη σύνθεση αυτή προστίθεται και ο εκπρόσωπος του Ε.Τ.Ε.Π., όταν συζητούνται θέματα που το αφορούν.

Αρμοδιότητες: Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για κάθε θέμα του Τμήματος που δεν υπάγεται με ειδική διάταξη στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Τμήματος.

 
ε. Γενική Συνέλευση Τομέα.

Συγκρότηση: Απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα, έναν εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και δύο εκπροσώπους των Φοιτητών.

Αρμοδιότητες: Η Γενική Συνέλευση του Τομέα εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα, συντονίζει το έργο του Τομέα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. του Τμήματος, υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες, αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα, και γενικά για κάθε θέμα που μπορεί να απασχολήσει τον Τομέα.

Διευθυντής του Τομέα: Συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τομέα, προεδρεύει των εργασιών της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

 

στ. Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Συγκρότηση: αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, δύο εκπροσώπους κάθε Τομέα από μέλη Δ.Ε.Π. που ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και δύο εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Η θητεία της Σ.Ε.Μ.Σ. είναι διετής.

Αρμοδιότητες: Η διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων και η παρακολούθηση της πορείας του Π.Μ.Σ., η αντιμετώπιση κάθε τρέχοντος προβλήματος στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και η εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ. όλων των θεμάτων που αφορούν στο Π.Μ.Σ. (ορισμός επιβλέποντα Καθηγητή, τριμελών επιτροπών, θεμάτων ειδικεύσεως και διδακτορικών διατριβών κ.ά.).

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.: προέρχεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. των δυο ανωτέρων βαθμίδων και ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Αρμοδιότητα του Διευθυντή είναι η υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Π.Μ.Σ., η εκπροσώπηση του Π.Μ.Σ. στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης η γνωμοδότηση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

 

Κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. του Τμήματος Θεολογίας (συνεδρίες 24.1.83. και 1.2.83), το Τμήμα διαιρέθηκε στους εξής Τομείς:

  • Τομέας Ερμηνευτικός
  • Τομέας Ιστορικός
  • Τομέας Συστηματικής Θεολογίας
  • Τομέας Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής

 

Στην κορυφή