Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα » Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Θεολογίας

Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένη επίσημη Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, εναρμονισμένη με τη στρατηγική του Ιδρύματος και ενσωματώνοντας όλες τις σχετικές εξελίξεις.

   

Στην συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου και διασφάλισης της πολιτικής αυτής, με τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες, συμμετέχουν όλοι οι εσωτερικοί εμπλεκόμενοι του Τμήματος (Όργανα Διοίκησης, Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό και Φοιτητές του Τμήματος). Υπεύθυνο όργανο εφαρμογής της πολιτικής του Τμήματος για τη Διασφάλιση Ποιότητας και η στρατηγική εφαρμογής της είναι η ΟMΕΑ, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΕΚΠΑ.

Για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, το Τμήμα συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 72.2 του Νόμου 4009/2011