Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.07.2017

Θυρίδα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και δράσεων στο Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), αποτελεί ειδική υπηρεσία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία διαχειρίζεται διοικητικά και οικονομικά όλα τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα των μονάδων του Ιδρύματος. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και η Επιτροπή Οικονομικών του Τμήματος Θεολογίας διατηρούν στενή και αρραγή συνεργασία με τους φορείς του ΕΛΚΕ προς εξυπηρέτηση του πολυεπίπεδου, πρωτοποριακού και διεθνώς αναγνωρισμένου ερευνητικού έργου το οποίο επιτελείται στο Τμήμα.

   

Η συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα τυγχάνει ιδιαίτερης ενθάρυνσης αφού δεν αποσκοπεί μόνο στην εξάσκησή τους και τη σύνδεσή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην ενημέρωση και εξοικείωσή τους με μέσα και μεθόδους της σύγχρονης επιστήμης.

Η προσέλκυση νέων υψηλά καταρτισμένων επιστημόνων και αφετέρου η δραστηριοποίηση και, κατ’ επέκταση, η αξιοποίηση μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών λαμβάνει χώρα με πρωτοβουλία του Επιστημονικού Υπευθύνου του Τμήματος ο οποίος αξιολογεί και συνεκτιμά σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Οικονομικών, ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΠ, φοιτητικών αντιπροσώπων και τρίτων ερευνητικών φορέων.

     

Κριτήρια επιλογής Ειδικών Συνεργάτων του Τμήματος με φοιτητική ιδιότητα

  • H γνωσιακή τους επάρκεια σε σχέση με την υπό υλοποίηση ερευνητική δράση, όπως προκύπτει από το βιογραφικό των υποψηφίων (40%).
  • Ο υψηλός δείκτης εργασιακής ανταποκρισιμότητας όπως προκύπτει έπειτα από σχετική συνέντευξη των υποψηφίων προνοία του Επιστημονικού Υπευθύνου και της Επιτροπής Οικονομικών (40%).
  • Η εργασιακή διαθεσιμότητά τους τις ημέρες και ώρες αιχμής της Γραμματείας και των Τομέων του Τμήματος (20%).

Θυρίδα ενημέρωσης και σχετικές ανακοινώσεις