Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.05.2020

Θυρίδα Ενημέρωσης Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στο ΤΕΛΟΣ της παρούσας σελίδας.

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι αυτοτελής, οδηγεί στην λήψη Διδακτορικού Διπλώματος με την αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα Θεολογίας.

    
   
     

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4559/2018 (Α΄ 142), ο οποίος στο άρθρο 60 ορίζει ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος»

  • οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι είχαν εγγραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4485/17 ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/08 (ΦΕΚ Α΄ 148) και τον αντίστοιχο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.
  • οι υποψήφιοι διδάκτορες με ημερομηνία εγγραφής μετά την 4η/8/2017  ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον αντίστοιχο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος όπως ισχύει.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Θυρίδα Ενημέρωσης