Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.11.2017

Θυρίδα Ενημέρωσης Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

Doctoral studies at the Department of Theology, National and Kapodistrian University of Athens

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι αυτοτελής, οδηγεί στην λήψη Διδακτορικού Διπλώματος με την αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα Θεολογίας και διαρκεί το ελάχιστο τρία (3) ακαδημαϊκά έτη και το μέγιστο έξι (6) ακαδημαϊκά έτη από την ημερομηνία ορισμού του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής από τη  Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Το τελευταίο χρονικό όριο μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μέχρι και για δώδεκα (12) μήνες. Το Διδακτορικό Δίπλωμα Θεολογίας («Διδάκτωρ Θεολογίας», Δρ. Θ.) αποκτάται μετά από τη συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας και την επιτυχή προφορική υποστήριξη ενώπιον επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ακαδημαϊκών ετών από τον ορισμό του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) ακαδημαϊκών ετών.

- Οδηγός Σπουδών Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α. (α.ε. 2016-17)
- Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος
- Δημιουργία και διαχείριση μεταπτυχιακού φοιτητικού λογαριασμού και ηλ. ταχυδρομείου
Ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας: http://academicid.minedu.gov.gr/
- Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητώv και Υποψηφίων διδακτόρων Τμήματος

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχουν:

α) Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) Θεολογίας από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (μετά από αναγνώριση του οικείου τίτλου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Οι αιτήσεις των υποψηφίων αυτών για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Για τους Ετεροδόξους ή Ετερόθρησκους προβλέπεται η απονομή ειδικού τίτλου Διδακτορικού Διπλώματος Θεολογίας.

β) Κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (μετά την αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ανεξάρτητα από επιστημονική ειδίκευση. Όσοι δεν έχουν θεολογική ειδίκευση (πτυχίο Θεολογίας ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Θεολογίας) γίνονται δεκτοί, εφόσον υποστούν επιτυχή γραπτή δοκιμασία από δύο (2) εξεταστές ανά μάθημα, και με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», στα κατωτέρω μαθήματα του Τμήματος Θεολογίας: (αα) Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη, (ββ) Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, (γγ) Πατρολογία και Ιστορία των Δογμάτων και (δδ) Δογματική και Ηθική. Οι εξετάσεις στα  μαθήματα αυτά διεξάγονται δυο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα από 1 έως 5 Μαρτίου και από 1 έως 5 Οκτωβρίου, οι δε αιτήσεις των υποψηφίων για τις εξετάσεις αυτές υποβάλλονται από 15 έως 25 Φεβρουαρίου και από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία του Τμήματος  Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη – Άνω Ιλίσια. Δεν γίνονται δεκτοί για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος που είναι πτυχιούχοι Παραγωγικών Σχολών και Τμημάτων.

Ο υποψήφιος Διδάκτορας υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο ενδιαφέρεται να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή,

προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές το αντικείμενό της. Η Γ.Σ.Ε.Σ., αφού εξετάσει, αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με βάση τα κριτήρια του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζει για κάθε υποψήφιο Διδάκτορα, μετά από πρόταση του οικείου Τομέα και εισήγηση της Σ.Ε., τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία μετέχουν ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος της βαθμίδας του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, ως Επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος Διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του.

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος δεν απαιτείται η παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων, αλλά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 12, παρ. 5α του Ν.2083/92, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του νόμου 3685/2008. Υποχρεωτική είναι η συνεργασία του υποψηφίου Διδάκτορα με την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και ιδιαίτερα με τον Επιβλέποντα, καθώς και η παρακολούθηση των ειδικών σεμιναρίων και ημερίδων ή άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων του Τομέα ή του Τμήματος.

Δικαιολογητικά

       

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

-          Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημιακού επιπέδου
-          Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Master)
-          Aντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master)
-          Βιογραφικό σημείωμα
-          Δύο συστατικές επιστολές

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ – ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι διδάκτορες μαζί με την αίτησή τους υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημιακού επιπέδου
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master)
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Master)
  5. Πιστοποιητικό γέννησης
  6. Πιστοποιητικό ότι είναι χριστιανοί (στην περίπτωση Ορθοδόξων ή άλλων Δογμάτων)
  7. Δύο συστατικές επιστολές
  8. Βεβαίωση ελληνομάθειας

Επισημαίνεται ότι οι τίτλοι σπουδών που καταθέτουν οι αλλοδαποί – αλλογενείς πρέπει οπωσδήποτε να έχουν αναγνωρισθεί ως προς την ισοτιμία τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς επίσης όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά των αλλοδαπών να έχουν μεταφραστεί από το μεταφραστικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Θυρίδα Ενημέρωσης