Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.06.2019

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 2018-19 - Π.Μ.Σ. "Η Θεολογία στο Σύγχρονο Κόσμο"

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4485/20177 και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας με αριθμ. 131757/Ζ1 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και με απόφαση της 11ης Γ.Σ. της 05.06.2019, αποφασίστηκε απαλλαγή διδάκτρων στους κάτωθι μεταπτυχιακούς φοιτητές.

  1. Γκουβούση Ελένη
  2. Μανωλόπουλος Ρωμανός
  3. Μπαλάσκας Νικόλαος
  4. Πριμηκύριος Κων/νος