Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.09.2019

Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης φοίτησης για τους μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας (2019-2020)

Υποβολή αιτήσεων: από την 15η Σεπτεμβρίου έως και την 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους, στη Σχολή ή στο Τμήμα του ΑΕΙ υποδοχής

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, (ΦΕΚ2011/τ.Β'/2015, με την Αριθμ.143458/Ζ1),οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, για τη μεταφορά της θέσης φοίτησης από την 15η Σεπτεμβρίου έως και την 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους, στη Σχολή ή στο Τμήμα του ΑΕΙ υποδοχής.

Η αίτησή τους θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησής τους, και από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο. (Βλ.λεπτομέρειες στο σχετικό ΦΕΚ.)

Ημέρες υποδοχής κοινού κάθε Δευτέρα, Τετάρτη , Παρασκευή με ώρες λειτουργίας 11:00-13:00.
www.theol.uoa.gr/epikoinwnia.html

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος