Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.10.2017

Κατάθεση δικαιολογητικών της κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και Ομογενών Υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018,σύμφωνα με ΑΔΑ: ΩΖ0Ρ4653ΠΣ-3ΔΒ

Από Δευτέρα 16 Οκτωβρίου (βλ. ωράριο υποδοχής κοινού Γραμματείας) έως και Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 (καταληκτική ημέρα).

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση με υπ'αριθμ.Πρωτ.Φ.151/168473/Α5/09-10-2017, καθώς και την υπ'αριθμ.
Φ.151/169487/Α5/10-10-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟ εγγραφών για την εισαγωγή Αλλοδαπών-Αλλογενών και Ομογενών Υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, οι υποψήφιοι επιτυχόντες υποχρεούνται να υποβάλουν στη γραμματεία του Τμήματος, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, (βλ. ΑΔΑ: ΩΖ0Ρ4653ΠΣ-3ΔΒ), που προβλέπονται στο άρθρο 3 της αριθμ. Φ. 151/47149/Α5/2016 (ΦΕΚ 820 Β’) Υπουργικής Απόφασης
για την εν λόγω ειδική κατηγορία.

 Η κατάθεση των προβλεπομένων δικαιολογητικών, (βλ.διαδίκτυο ΑΔΑ: ΩΖ0Ρ4653ΠΣ-3ΔΒ,) μπορεί να γίνει από την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου,  στα Γραφεία της Γραμματείας, στο δεύτερο όροφο του Κτηρίου της Θεολογικής Σχολής, τις γνωστές ώρες υποδοχής κοινού κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή με ώρες λειτουργίας 11:00-13:00.

Η τελική προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών εγγραφής των εισαγομένων είναι μέχρι 26 Οκτωβρίου 2017.


Από την Γραμματεία
του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ