Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.08.2016

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας για Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού"

στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 3315/15.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κωδικός ΟΠΣ 5001188, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι τρόποι δια των οποίων μπορεί να γίνει η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας καθορίζονται στην πρόσκληση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται το αργότερο μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή (09/09/2016), και ώρα 13:30.

 

- Η πρόσκληση: PDF

όπως αναρτήθηκε στο Δι@ύγεια [ΑΔΑ: 73Ρ946ΨΖ2Ν-1ΝΔ]

- Αίτηση του υποψήφιου/ας: PDF

- Υπεύθυνη δήλωση Ν1599 που πρέπει να συμπληρώσει ο
υποψήφιος/α: PDF

 

 

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Γ. Καββαδίας
Τηλ. 210 727 5080
mailto: rpo[at]elke.uoa[dot]gr