Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.07.2018

Σημαντική ενημέρωση για τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος Θεολογίας

Προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 30-10-18

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας (άρθρο 7, παρ. 2):

«Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται σε ανανέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος (άρθρο 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017). Οι υποψήφιοι διδάκτορες κάθε έτος, από 1 έως 30 Ιουνίου, παρουσιάζουν προφορικά και υποβάλλουν και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής τους. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον Επιβλέποντα ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και εκθέσεις προόδου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου (άρθρο 40, παρ. 2 του ν. 4485/2017). Με την ετήσια έκθεση προόδου η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της πορείας της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και μπορεί να προτείνει την τροποποίηση του τίτλου του θέματος της διδακτορικής διατριβής είτε για ερευνητικούς λόγους είτε σε περίπτωση διαπίστωσης αντικειμενικών αδυναμιών ολοκλήρωσης της έρευνας.»

Το παρόν ισχύει για παλαιούς και νέους υποψηφίους διδάκτορες!

Παρακαλούμε για την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι 30 Οκτωβρίου 2018.

Από τη Συντονιστική Επιτροπή