Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.10.2018

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ενημέρωση για τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4485/17 και μετά την έναρξη ισχύος αυτού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4559/2018 (Α΄ 142), ο οποίος στο άρθρο 60 ορίζει ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος»

  • οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι είχαν εγγραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4485/17 ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/08 (ΦΕΚ Α΄ 148) και τον αντίστοιχο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.
  • οι υποψήφιοι διδάκτορες με ημερομηνία εγγραφής μετά την 4η/8/2017  ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον αντίστοιχο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος όπως ισχύει.

Πληροφορίες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ε. Παπαναστασίου, Α. Τζούφα 210 368 8254, 8212