Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.10.2020

Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακ.έτους 2020-2021 του Τμήματος Θεολογίας.

https://eprotocol.uoa.gr/

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.  μόλις έχει ενταχθεί στο σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, μέσω της διεύθυνσης ιστοσελίδας: https://eprotocol.uoa.gr/ 

Δεδομένου των σοβαρών μέτρων αντιμετώπισης  της επιδημίας COVID-19,  η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω της νέας πύλης εισόδου αιτημάτων του ΕΚΠΑ eprotocol.uoa, με ηλεκτρονικό τρόπο και δεν θα ισχύει ο τρόπος μέσω  ταχυδρομικής αποστολής ΕΛΤΑ. Επίσης η φυσική παρουσία  στο Γραφείο της Γραμματείας απαγορεύεται  και πραγματοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα αιτήματα δεν  θα μπορούν να ικανοποιηθούν εξ΄αποστάσεως.

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας,  από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020, και οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μέσω της Γραμματείας, τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής: α) Ηλεκτρoνική Αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω της υπηρεσίας https://eprotocol.uoa.gr   β) Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος προέλευσης ή από ΚΕΠ ή απλά υποβολή ευκρινούς φωτοαντιγράφου του πτυχίου εκ του πρωτοτύπου (ευκρινή φωτοτυπία).  (To έγγραφο θα τοποθετηθεί "σαρωμένο" σε μορφή .PDF στα συνημμένα αρχεία). Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Για όσους ενδιαφερόμενους εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, θα πρέπει εναλλακτικά  να υποβάλουν τη βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών με την υποχρέωση να προσκομίσουν το αντίγραφο πτυχίου τους όταν πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία τους.

 

ΣΧΕΤΙΚOI ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: