Αρχική σελίδα » Σπουδές και Έρευνα - Academics and Research » Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης - Library and Information Centre

Ξεκινώντας

    

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχοντας έναν από τους βασικούς του στόχους να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση έχει δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για τη δημιουργία νέας γνώσης μέσω της έρευνας και της συμμετοχής του σε ερευνητικά προγράμματα και διεθνής ερευνητικές οργανώσεις και συνεργασίες.

     
 

α) Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης: Η σύγχρονη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί κέντρο διαχείρισης της γνώσης, που όχι μόνο παρέχει πρόσβαση σε συλλογές βιβλίων και περιοδικών, αλλά συλλέγει, διαχειρίζεται και διαδίδει πληροφορία και γνώση.

     
 

β) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.): Η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.  Τα ερευνητικά αυτά έργα εκτελούνται ή παρέχονται από τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και το λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος ή/και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων. Αφορούν κατά κύριο λόγο στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση, καθώς και στην ανάπτυξη και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το Ίδρυμα.

     
 

γ) Προσωπικό πανεπιστημιακό e-mail: Με την δημιουργία του εντάσσεσθε στον επίσημο τηλεφωνικό και διαδικτυακό κατάλογο του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποκτάτε πρόσβαση σε φακέλους ανακοινώσεων, εκδηλώσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, πρόσβαση αυξημένων δικαιωμάτων στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και όλων των βάσεων δεδομένων στις οποίες το Ίδρυμα διατηρεί συνδρομή και καθιστάτε ευχερέστερη τόσο ως προς το Πανεπιστήμιο, όσο και προς τρίτους, την ανάδειξη και πιστοποίηση της ερευνητικής σας ταυτότητας και δραστηριότητας.

     
 

δ) VPN (Απομακρυσμένη πρόσβαση στο ΕΚΠΑ): Το vpn είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία δια της οποίας πραγματοποιείτε σύνδεση στο Δίκτυο του ΕΚΠΑ από απόσταση. Χάρις αυτό μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα προσφερόμενα πλεονεκτήματα χωρίς να υπάρχει ανάγκη χρήσης η/υ του Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερα χρήσιμη, σε συνδυασμό και με το προσωπικό e-mail, κρίνεται στην χρήση της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης.