ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023.

Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ακαδ.έτους 2022-2023.
  • Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ακαδ.έτους 2022-2023.

Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, δικαιούνται να μεταφέρουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου και σε αντίστοιχη Σχολή, που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο Α.Ε.Ι. της πόλης όπου υπηρετούν. 
Για το Τμήμα Θεολογίας οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τη μεταφορά της θέσης φοίτησης  μέχρι (παράταση αιτήσεων) 30 Οκτωβρίου του τρέχοντος ακαδ. έτους  συγκεκριμένα μέσω της διεύθυνσης ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ :  https://eprotocol.uoa.gr/ , δείτε την κατηγορία [Α.] Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα και επιλέξτε 
[11.] Αίτηση Κατάθεσης Δικαιολογητικών Μεταφοράς Θέσης Υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας.

Δικαιολογητικά:
1. Συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης.
2. Πιστοποιητικό Σπουδών ή Βεβαίωση Εγγραφής .
3.Πρόσφατο  Πιστοποιητικό  Υπηρεσιακό μεταβολών στο οποίο να αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν ή πρόσφαση βεβαίωση από το καθ΄υλην αρμόδιο όργανο.