ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12,13,14 -2022)

Οδηγίες για τις Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμ.Θεολογίας - Κατάλογος αιτήσεων συνυποψηφίων (Δεκέμβριος 12,13,14 -2022)

Yποχρεώσεις συμμετοχής των υποψηφίων για εισαγωγή μέσω  κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Θεολογίας  της Θεολογικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 - Κατάλογος συνυποψηφίων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Καταταξεων του Τμήματος Θεολογίας, οι αιτήσεις που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα (Γ.Κ.Π.Δ.),  γίνονται καταρχάς αποδεκτές για συμμετοχή στις εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση να τηρηθούν αυστηρά οι εξής κανόνες διεξαγωγής που αναφέρονται στα σχετικά με τις εξετάσεις ΦΕΚ, και τις λοιπές οδηγίες.
Συγκεκριμένα:
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Συνιστάται όμως για την ατομική προστασία σας, λόγω προσφάτων κρουσμάτων της επιδημίας ευρύτερα στους κοινωνικούς χώρους συναναστροφής, καθώς και εμφάνισης άλλων εποχικών ιώσεων, η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου και αντισηπτικού χεριών στο Αμφιθέατρο.  (Επικουρικά  δύναται να ληφθεί υπόψη  το ΦΕΚ5401/τ.Β/2021, [Β. Άρθρο1 (Πίνακας) Β. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 8. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,  γ) Οι ρυθμίσεις που αφορούν στη διεξαγωγή εξετάσεων με φυσική παρουσία εφαρμόζονται σε κάθε είδους εξετάσεις που διενεργούνται εντός των εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.}).

  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ .(Pdf)
  • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου, προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
  • Η πρόσβαση στη Θεολογική Σχολή θα γίνει από την Κεντρική Είσοδο του Κτηρίου και οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στο  Κεντρικό Αμφιθέατρο της Θεολογικής Σχολής, (Κτήριο Θεολογικής Σχολής-Πανεπιστημιόπολη).
  • Επίσης, οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα φέρουν μαζί τους, (για να την επισημάνουν στους εξεταστές), σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς. 
  • Οι υποψήφιοι αποδέχονται ότι τα πιστοποιητικά που κατέθεσαν με την αίτηση συμμετοχής τους είναι απολύτως νόμιμα.  Ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά των αιτήσεων υπόκεινται σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας. (Η διαδιακασία αυτή είναι διαρκής και χωρίς χρονικούς περιορισμούς.)
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Αριθμοί Πρωτοκόλλων) (Γ.Κ.Π.Δ.) .(Pdf) - (Σε περίπτωση που υπάρχει άμεσα ενδιαφερόμενος σχετικά με τον πίνακα συμμετοχής και θέλει να εκφράσει ενδεχόμενη διαφωνία του ή ένσταση επειδή δεν έχει συμπεριληφθεί, μπορεί να επικοινωνήσει με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας: secr@theol.uoa.gr  και θέμα " Συμμετοχή σε Κατατακτήριες ", μέχρι την Δευτέρα  11:00π.μ. την 12η/12/2022. Σε αιτήσεις που έχουν ήδη  απορριφθεί, έχει  ΄ήδη υπάρξει προηγούμενη επικοινωνία, με σχετική απάντηση από τη Γραμματεία του Τμήματος).