ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡOΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΜΕΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 (ΑΔΑ:6Υ3Λ46ΜΤΛΗ-ΩΨΡ)