ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-Ν.4777/2021

Χρονικό όριο σπουδών των φοιτητών μέσω Κατατακτηρίων εξετάσεων που είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης-ν.4777/2021

Σύμφωνα  με τα έγγραφα  με το υπ'αριθμ.Πρωτ. [45716 - ΕΚΠΑ 17/05/2024]  και το υπ'αριθμ.Πρωτ. [44644-ΕΚΠΑ15/05/2024], ανακοινώνεται σχετική γνωμοδότηση ότι για τους εγγεγραμμένους σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι.  της κατηγορίας φοιτητών μέσω Κατατακτηρίων εξετάσεων, που κατά την έναρξη του ν.4777/2021 είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της ανώτατης διάρκειας φοίτησης των φοιτητών που κατατάσσονται, ισχύει η προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης ν+4 ανεξαρτήτως του εξαμήνου εγγραφής στο Τμήμα υποδοχής. 

Κατά συνέπεια για το Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ, προκύπτει ότι οι  (παλαιότεροι) φοιτητές που έχουν αριθμούς μητρώου από 1230201600ννν και προγενέστερα,  έχουν στη διάθεσή τους τέσσερα (4) έτη  ακόμη για να περατώσουν τις σπουδές τους από την 1η/9/2021. (Δηλαδή μέχρι Σεπτέμβριο 2025).