ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Σας γνωστοποιούμε, τη δημοσίευση σε ΦΕΚ,  με την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά την Έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ καθώς και τα στοιχεία ανάρτησής της στη Διαύγεια.                             

ΑΔΑ: 63Ε746ΨΖ2Ν-ΦΧ4
Φορέας έκδοσης: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1115/29.3.2022