ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

IKY - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

IKY - Χορήγηση Βραβείων Αριστείας σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακαδ. έτους 2021-2022

Αρ. Πρωτ. IKY: 40201/16-11-2022

Ανακοινώνουμε τη χορήγηση Βραβείου Αριστείας από το ΙΚΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΚΥΑ: 174955/Ζ1/23-12-2020 «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», ΦΕΚ 5716/Β/24-12-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), με σκοπό την επιβράβευση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αρίστευσαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Το βραβείο συνίσταται σε: α) τιμητικό δίπλωμα υπό μορφή παπύρου υπογεγραμμένο από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ και β) εφάπαξ καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό χιλίων ευρώ (1.000€). Το βραβείο απονέμεται στον/στην πρώτο/η σε βαθμολογία πτυχιούχο εκάστου Τμήματος ΑΕΙ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, εφόσον δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών του οικείου ΑΕΙ για τη λήψη του πτυχίου (τετραετής, πενταετής φοίτηση κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Οι εισακτέοι σε τμήματα μέσω κατατακτήριων εξετάσεων δεν είναι δικαιούχοι του βραβείου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το βραβείο απονέμεται στον/στην πτυχιούχο, ο/η οποίος/α συμμετείχε και συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων για την εισαγωγή του/της στο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, τα οικεία Τμήματα ΑΕΙ διενεργούν την επιλογή και αποστέλλουν στο ΙΚΥ το όνομα του/της δικαιούχου για τη χορήγηση του Βραβείου Αριστείας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποβάλετε με ηλεκτρονικό τρόπο, σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, τα ζητούμενα στοιχεία του/της πτυχιούχου εκάστου τμήματος, ο/η οποίος/α πρώτευσε και δεν υπερέβη την ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για τη λήψη του πτυχίου, συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλ. 2103726346, 2103726395 και 210 3726327 και στα e- mail: sbikaki@iky.gr, spoulidaki@iky.gr, dsafarikas@iky.gr

(Βλ.συνημμένο ΑΡΧΕΙΟ )