ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ.

Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ.έτους 2021-2022 του Τμήματος Θεολογίας.

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας, από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021, και οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της  "Πύλης εισόδου αιτημάτων του ΕΚΠΑ", eprotocol.uoa, με ηλεκτρονικό τρόπο και συγκεκριμένα:  https://eprotocol.uoa.gr/ και επιλέγουμε  Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα / 08. Αίτηση για Κατατακτήριες Εξετάσεις / Προς τη Γραμματεία του Τμήματος (προσοχή για την ορθή ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ στη διαθέσιμη ΛΙΣΤΑ της ηλεκτρ.φόρμας)   

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:
α) Ηλεκτρoνική Αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω της υπηρεσίας eprotocol.uoa.gr ( δηλ. προσοχή για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων επάνω στην ηλεκτρονική φόρμα) 
β) Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος προέλευσης ή απλά υποβολή ευκρινούς φωτοαντιγράφου του πτυχίου εκ του πρωτοτύπου.  (To έγγραφο θα τοποθετηθεί στα συνημμένα αρχεία "σαρωμένο" σε μορφή .PDF ). Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Για όσους ενδιαφερόμενους εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, θα πρέπει εναλλακτικά  να υποβάλουν τη βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών με την υποχρέωση να προσκομίσουν το αντίγραφο πτυχίου τους όταν πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία τους.

Οπως αναφέρεται και στην προκήρυξη, υπενθυμίζουμε  την ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα: [ΦΕΚ1329/2015].  Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι υποψήφιοι προς κατάταξη, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:
α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους τουλάχιστον 67%, 
β) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
γ) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,
ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.
Η αίτηση κατατακτηρίων εξετάσεων σε αυτή την ειδική περίπτωση, για να είναι έγκυρη, θα συνοδευτεί απαραίτητα, (με συνημμένο), από τη σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.

Mετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων, το σχετικό έλεγχο και την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος,  θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων από τη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας, στην ιστοσελίδα www.theol.uoa.gr,  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως ή εναλλακτικούς μεθόδους εξέτασης και προγραμματίζεται κανονικά να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARSCov 2, όπως αυτά καθορίζονται από την Πολιτεία.

- ΣΧΕΤΙΚOI ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:
Προκήρυξη Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ.έτους 2021-2022, του Τμήματος Θεολογίας. 
- Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ : https://eprotocol.uoa.gr/