Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΟΥΣΠΑΣΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γεώργιος Σταυρόπουλος-Γιουσπάσογλου
(Georgios Stavropoulos-Giouspasoglou)
- Tel.(+30) 210.727.5727,
Email:  gestavr@theol.uoa.gr 
Γνωστικὸ ἀντικείμενο : «Πατρολογία»
Tομέας Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής
Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ


- Βιογραφικό και Δημοσιεύσεις

Ὁ Γεώργιος Σταυρόπουλος-Γιουσπάσογλου γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1973. Σπούδασε στὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἀπὸ ὅπου πῆρε τὸ πτυχίο του τὸ 1996 μὲ βαθμό ἄριστα. Στὴν ἴδια Σχολὴ πραγματοποίησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς καὶ ἔλαβε τιμητικὴ ὑποτροφία ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν (Ι.Κ.Υ.) ὡς πρωτεύσας σὲ ἐπίδοση μεταπτυχιακὸς φοιτητὴς τοῦ Τμήματος κατὰ τὸ ἔτος 1996-1997. Τὸ 1999 πῆρε τὸ Μεταπτυχιακὸ Δίπλωμα Εἰδίκευσης στὴν Πατρολογία μὲ βαθμό ἄριστα μὲ τὴν ἐργασία «Ἡ περὶ θεωρίας διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης». Τὸ 2000 συμμετέχει στὸ Διεθνὲς Συνέδριο «Origeneelalessandrinismocapadoce» στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας μὲ τὴν εἰσήγηση «WritingsonOrigenbyGreekScholarsoverthepastthirtyyears». Τὸ 2004 ὑποστηρίζει τὴ διδακτορικὴ διατριβή του ποὺ ἔχει τίτλο «Νηπτικὴ Ὁρολογία καὶ Θεματικὴ ἀπὸ τὸν Βίο τοῦ Μ. Ἀντωνίου μέχρι τὴν Ἐξήγηση τοῦ Ἄσματος τῶν Ἀσμάτων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης». Ἐπιβλέπων τῆς διατριβῆς ἦταν ὁ Στ. Παπαδόπουλος καὶ μέλη τῆς τριμελοῦς ὁ μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Σαββάτος καὶ ὁ Κ. Λιάκουρας. Ἀπὸ τὸ 2005 ὡς τὸ 2007 σπουδάζει στὸ InstitutumPatristicumAugustinianum στὴ Ρώμη, παρακολουθώντας μαθήματα διεθνοῦς φήμης πατρολόγων, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ B. Studer, M. Simonetti, H. Drobner, V. Grossi, M. G. Mara, N. Cipriani. Παρακολουθεῖ ἐπίσης στὸ Augustinianum τὰ ἐντατικὰ μαθήματα λατινικῶν τοῦ M. Spinelli. Στὶς ἐξετάσεις λαμβάνει ὡς μέσο ὅρο τὸν ἀνώτατο βαθμό (summa cum laude). Ἀπὸ τὸ 2009 καὶ γιὰ τρία συναπτὰ ἔτη συμμετέχει στὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῆς Πατρολογίας, βοηθώντας τὸν ὑπεύθυνο καθηγητὴ Κ. Λιάκουρα, ὡς διδάσκων (Προεδρικὸ Διάταγμα 407). Ἀπὸ τὸ 2013 παρακολουθεῖ τὰ ὑπερεντατικὰ μαθήματα συριακῆς γλώσσας τοῦ Μ. Παπουτσάκη (ἐπίκουρου καθηγητῆ τοῦ Princeton) στὸν Ἄρτο Ζωῆς, ὅπου ἐθελοντικὰ προσφέρει καὶ ὁ ἴδιος μαθήματα συριακῶν γιὰ ἀρχαρίους. Μαζὶ μὲ τὸν Μ. Παπουτσάκη εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴ διδασκαλία γλωσσῶν (ἑβραϊκῶν, συριακῶν, ἀρμενικῶν) στὸν Ἄρτο Ζωῆς. Ἀπὸ τὸ 2014 ἐργάζεται στὸ Τμῆμα Θεολογίας ὡς λέκτορας μὲ γνωστικὸ ἀντικείμενο τήν «Πατρολογία», ἑστιάζοντας περισσότερο τὴν προσοχή του στὴ Λατινικὴ Χριστιανικὴ Γραμματεία. Τὰ ἐρευνητικά του ἐνδιαφέροντα ἀφοροῦν κυρίως στὴ μελέτη τῆς Χριστολογίας καὶ τῆς Μυστικῆς Θεολογίας. Γνωρίζει ἰταλικά, ἀγγλικά, γερμανικά καὶ μαθαίνει ρώσικα. Εἶναι ἔγγαμος καὶ ἔχει μία κόρη.

Δημοσιεύσεις:

-Νηπτικὴ Θεματικὴ τοῦ δ΄ αἰώνα, Ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα, 2005.

-Writings on Origen by Greek Scholars over the past thirty years, στό: Atti del V Convegno del Gruppo Italiano di ricerca su “Origene e la tradizione alessandrina’’ (Bari, 20-22 settembre 2000), a cura di Mario Girardi e Marcello Marin, EDIPUGLIA, Bari, 2002, σσ. 347-355.

- Unità della Chiesa nella ‘‘Vita in Cristo’’ di Nicola Cabasilas, στό: L’insegnamento di Paolo sull’unità della Chiesa, a cura di Rosario Scognamiglio e Mario Girardi, Analecta Nicolaiana, 10, Ecumenica Editrice, Bari, 2010, σσ. 137-143.

- Ἡ διδασκαλία περὶ Ποιμένα στὸν ἱερὸ Αὐγουστίνο, στό: Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Τόμος ΜΘ΄, Ἀθήνα, 2014, σσ. 395-409.

- ΤὸβιβλίοτῶνἈναβαθμῶν (ktābā d-massqātā), ὉμιλίαΣΤ΄ (Εἰσαγωγὴ καὶ μετάφραση ἀπὸ τὸ συριακό), στό: ΔελτίοΒιβλικῶνΜελετῶν, Τεῦχος 31Β,  Ἄρτος Ζωῆς, Ἀθήνα, 2016, σσ. 26-28.

- Θεσμὸς καὶ χάρισμα στὴν περὶ ποιμένα διδασκαλία τῆς RegulaPastoralis τοῦ Γρηγορίου Διαλόγου, στό: Θεολογία, Τόμος 88, τεῦχος 1ο , Ἀθήνα, 2017, σσ. 205-218.

- Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Διάλογος, Ποιμαντικὸς Κανόνας, Εἰσαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια, Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα, 2018.

- Ἡ Προσωπογραφία τοῦ Ποιμένα, Ὁ Ποιμαντικὸς Κανόνας τοῦ Γρηγορίου Διαλόγου. Προϋποθέσεις, πτυχὲς καὶ προοπτικὴ τῆς περιγραφῆς τοῦ ποιμένα, Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα, 2018.


 

(english webpage)
Department of Theology   ⇒ CV   Georgios Stavropoulos-Giouspasoglou